Tájékoztató testületi ülésről

Tájékoztató testületi ülésről!

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 3-án 17.00 órakor megtartotta testületi ülését, melyről engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket! A beszámolóm egy kicsit hosszabb a megszokottnál, köszönhetően a nagyon sok eseménynek, feladatnak. Szeretném, ha látnák a feladatok sokféleségét és azt is, hogy egy eléggé „zsúfolt” időszakon vagyunk túl.

A testületi ülés, amint az a korábban közzétett meghívóból is kiderül nyolc napirendi pont köré épült.

Részleteiben:

1./Tárgy: Beszámoló az előző ülés óta tett intézkedésekről, jelentősebb eseményekről
Előadó: Nagy Róbert polgármester

Decemberi főbb történések:
– Nagy sikert aratott a Mikulás Ünnep, melyen rekord létszámú kisgyermek vett részt, 95 gyermek és szüleik, nagyszüleik voltak részesei a rendezvényen! Köszönetemet fejeztem ki a Mikulás „szerepét” ezúttal is szívvel-lélekkel betöltő Hotzi Ferencnek, valamint Horváth László alpolgármesternek a szervezésért;
– Szintén nagy sikerrel került megrendezésre a falu karácsonya, melyre szintén sokan eljöttek! Megköszöntem Süle József Richárd és Mile Anita képviselőknek, hogy a rendezvényt sikerre vitték;
– Dr. Sándorné Bogát Margit szakpszichológus a könyvtárban tartott előadásában a mindennapok pszichológiájáról beszélt a résztvevőknek;
– Molnár Józsefné, Ilus néni decemberben ünnepelte 90. születésnapját, ezen jeles alkalomból jegyző úrral köszöntöttük fel az ünnepeltet családja körében;
– Megjelent a megújult Séi Telegráf! Megköszöntem Süle József Richárd képviselő munkáját, aki oroszlánrészt vállalt az újság szerkesztésében;
– Közmeghallgatásra került sor. A jelenlévőkkel az eltelt két hónap eseményeit ismertettem. Az érdeklődők főleg a kerékpárúttal kapcsolatos véleményüket fejtették ki. A garanciális javításokat április 30-ig kell elvégezni a kivitelezőnek, előtte az érintett lakosokkal egyeztető megbeszélésre kerül sor;
– A könyvtár vezetését Scháb Eszter látja el, legnagyobb sajnálatomra a Faluház vezetését nem vállalta el;
– Dr. Vágási Andrea doktornővel, az új háziorvossal áttekintettük az orvosi rendelő berendezését, felkészülve a hamarosan esedékes ÁNTSZ ellenőrzésre. Továbbá szóba került a rendelési idő is, ugyanis nemtetszésemet fejeztem ki a rendelés elmaradása miatt, melynek ezúttal is informatikai probléma volt az oka. Doktornő mindezt tudomásul vette, a rendszerhibák kijavítására intézkedések történtek;
– Temetőbejárást tartottam Magyar Miklós falugondnokkal. Rengeteg elhanyagolt, nem gondozott sír található, ráadásul a sírkövesek is előszeretettel használják ezen sírokat a keletkezett hulladékaik tárolására, ezért sorompót tervezek a ravatalozó után, hogy csak engedéllyel mehessenek be a temetőbe! Mindezen kívül sok mindent ki kell javítani, többek között a megdőlt urnafalat, a mohás ravatalozó tetőt, a kapukat, a világítást, stb.
– Az önkormányzati dolgozók kitisztították a Szabadság utcai csapadékvíz elvezető árkot teljes hosszában;
– Az ominózus szemétlerakási pontok továbbra is a Sé-Torony közötti terület, a temető és a régi bucsui út felüljáró melletti része. Az elkövetőkre fény derült. A lerakott szemét elszállítására intézkedtem;
– A Mosoly Klub évzáró rendezvényén vettem részt. Támogatásomról biztosítottam a klub tagságát.

Januári főbb történések:
– Az ÖröSégünk Alapítvány megalakulásának 20 éves évfordulóján vettem részt jegyző úrral együtt. Az önkormányzat nevében egy emléktárggyal köszöntem meg az alapítvány falu érdekében kifejtett tevékenységét;
– Az Újévi Koncertet ebben az évben az ÖrökSégünk Alapítvány szervezte. Több éve nem került megrendezésre ezen esemény. Kifogásom ezzel kapcsolatban csak annyi volt, hogy korábban jeleztem ezt idén az önkormányzat újra meg fogja tartani, ennek ellenére mindez nem így történt… Elmondtam, hogy a koncert a jövőben az önkormányzat szervezésében fog történni!
– Scháb Eszter könyvtárossal összeállítottuk a 2020 évben megvalósítani kívánt programokat. Itt megjegyzendő, hogy lehetőség van az adott évben előadások, felnőtt –és gyermekprogramok, rendezvények megtartására, melyek a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár támogatásával is megvalósulhatnak;
– Levélben kerestem meg Dr. Nemény András polgármestert, egy személyes találkozóval kapcsolatban;
– Horváth László alpolgármesterrel és Magyar Miklós falugondnokkal falubejárást tartottunk, melynek a fő prioritása a virágosítás volt. A falu több pontján „feltűntünk”, a problémák kijavítása, megoldása folyamatosan fog történni, melyről a falu lakói is tájékoztatva lesznek. Folytatása következik!
– A Hepi-Hp Kft.-vel történő egyeztető megbeszélésen a szennyvíz szállítással kapcsolatos problémákról tárgyaltunk. Az önkormányzatnak ez egy kötelező feladata, ugyanakkor a Parkerdőt kivettük az érintett területek alól, mert az ott lakók nem rendelkeznek lakhatási engedéllyel, így nem kötelező feladat a szennyvíz elszállítása, mely az elmúlt évben nem kevés pénzébe került az önkormányzatnak;
– A Kertbarát Egyesület elnökével, Molnár Lajossal folytattunk megbeszélést, ahol az egyesület önkormányzat általi támogatása mellett szóba került a parkerdei utak állapota, az esetleges kamerarendszer kiépítése is;
– A tervezett Szünöse lakópark telektulajdonosai közül többen aláírták, azt a részemre benyújtott levelet, melyben arról tájékoztattak, hogy a 2012-ben az önkormányzattal kötött Kisajátítást Pótló Adás-vételi szerződést felmondják. A Képviselő-testület Dr. Vásárhelyi Tamás ügyvéd úr jelenlétében rendkívüli testületi ülés keretében tárgyalt a beadványról. Javaslatomat a testület elfogadta, így sor fog kerülni az érintett telektulajdonosokkal egy egyeztető megbeszélésre;
– A körzeti megbízottakkal találkoztam, ahol természetesen a közbiztonság kérdéséről tárgyaltunk. Kértem, hogy elfoglaltságukat figyelembe véve legyen fokozottabb rendőri jelenlét a faluban! Ennek látjuk már jeleit;
– Felvettem a kapcsolatot a Vas Megyei Rendőr Főkapitányság Közlekedésrendészeti osztályvezetőjével. A faluban elszaporodtak a gyorshajtások, így többször számíthatunk traffipax jelenlétére, mint ahogy már tapasztalhattuk is;
– Horváth Dóra Faluház-vezető jelölttel folytattam megbeszélést. Ő engem meggyőzött az alkalmasságáról;
– A Vas Népe tudósítójával tárgyaltam, a településünket érintő híreknek a megye napilapjában történő megjelenéséről;
– Az önkormányzathoz köthető informatikai feladatokat a jövőben Polyák Ádám fogja ellátni, a szerződésének előkészítése folyamatban;
– A Villkász Kft.-vel egyeztettem a Petőfi Sándor utcai út –és járdafelbontással kapcsolatban, melyet hónapok óta nem voltak „képesek” helyreállítani. Két hetet adtam nekik, hogy mindezt pótolják;
– A testület korábban határozott a templom mögötti 66/42 hrsz-ú terület eladásáról. Az ingatlan 500 e.Ft értékben került értékesítésre, melyet amúgy már több éve Suriné Takács Katalin használ. A megmaradt földrész telekhatár rendezéssel egyesítésre kerül a 64/2 hrsz-ú önkormányzati területtel;
– Faludy Tamás beruházóval a társasházzal szembeni telkekre bevezető magánútról és annak a Szabadság utcára történő kicsatlakozásról egyeztettünk. Tájékoztattam, hogy az úttorkolat terveztetése, kialakítása is a beruházót terheli;
– A Nemzeti Közművek illetékes osztályvezetőjével tárgyaltam, ahol a gázbekötések kivitelezése – mely adott estben a közút felbontásával is jár – került szóba. Az önkormányzat melletti gázcsonk áthelyezéséről is beszéltünk, mivel ez balesetveszélyes;
– A Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az árvízvédelemről folytatunk megbeszélést, az éves tervek aláírásra kerültek, amúgy településünk „árvízileg” továbbra is közepes minősítés alatt szerepel (annak ellenére, hogy a dozmati víztározó megépült);
– A Magyar Közút vezetőit hívtam meg egyeztető megbeszélésre. Szóba került többek között a községünket átszelő főútvonal állapota, annak felfestése, a közúti jelzőtáblák áthelyezése. A Szabadság utcában virágládák kerülnek kihelyezésre, megbeszéltük, hogy mindez az úthoz viszonyítva szabályosan történjen. A sebességhatároló jelzőtábláknak nagyon magas a beszerzési ára, ezért a sebesség betartatására más megoldásokat keresünk, például az előzőekben említett traffipax;
– Toronyban Szigeti Bence, felsőcsatári focistának szervezett jótékonysági teremtorna eredményhirdetésén Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő is részt vett, a hozzá tartozó települések polgármestereivel. Itt rövid megbeszélést folytattam vele, szóba került a Sé-Szombathely közötti kerékpárút is, támogatásáról biztosított;
– Az önkormányzat szakmunkásai a hivatal és a foci pálya környékén a fák nyesését, a különböző favágásokat elvégezték;

2./Tárgy: Sé Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Nagy Róbert polgármester / Nemes Miklós mb. jegyző

Nemes Miklós mb. jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a költségvetés tervezet az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján készült, melyben figyelembevételre kerültek a múlt évi tervszámok, valamint a meghatározott célok.
Az önkormányzat gazdálkodása a feladatfinanszírozáson alapul, a bevételekkel együtt. Tájékoztatást adott a költségvetési törvény alapján az egyes feladatfinanszírozási tételek szabályozásáról. Elmondta, hogy az önkormányzati bevételek elsősorban a normatív hozzájárulásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból, valamint a helyi adóbevételekből állnak. Ezt követően részletesen ismerteti a költségvetést.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület elfogadta.

3./Tárgy: Sé 034/13 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérelmének megtárgyalása
Előadó: Nagy Róbert polgármester

Dancs István Roland kérelmében a testület jóváhagyását kérte, arra vonatkozólag, hogy a 034/13 hrsz-ú ingatlanán lehetősége legyen a négy, egyenként 3000 m2-es területén – a korábbi testület által jóváhagyott, amúgy 5% beépítettségű külterületén – egy lakóépületben két lakóegységet kialakítani. Korábban kérte a területének belterületté nyilvánítását, melyet a testület egyhangúlag elutasított. Megjegyzendő, hogy ebben az estben az 5% beépítettség arra vonatkozik, hogy felerészben gazdasági épület kerüljön kialakításra. A kérelmező ennek a módosítását is kérte, nevezetesen, hogy a 5%-ot teljes egészében lakórész kialakításra fordíthassa. A testületnek elmondtam, hogy ez ügyben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak. Dancs István Roland a kérdésben az állami főépítésztől kapott állásfoglalással rendelkezett, mely a rendezési terv módosítását írta elő. A testület ezt, illetve a település erre vonatkozó sajátosságait is figyelembe véve a kérelmet elutasította.

4./Tárgy: Civil szervezetek támogatásának megtárgyalása
Előadó: Nagy Róbert polgármester

A civil szervezetek 2020. évi támogatási igényeiket benyújtották! Ezt megvizsgáltam és a Képviselő-testületnek a következő javaslatot tettem.
Bejegyzett civil szervezetek éves támogatása: Egyház 300 e.Ft, ÖrökSégünk Alapítvány 150 e.Ft, Atlantisz Sé Sportegyesület 100 e.Ft, Parkerdei Kertbarát Egyesület 100 e.Ft. Az alpolgármester úr Sé Község Sportegyesületének támogatására 1.200 e.Ft támogatást javasolt.
A szervezetek támogatását egyesével szavazásra bocsájtottam, melyet a Képviselő- testület elfogadott.
Nem bejegyzett civil szervezetek éves támogatása: Aranykör Klub 50 e.Ft, Mosoly Klub 50 e.Ft, Citera Klub 80 e.Ft.
Ezen szervezetek támogatási javaslatát is egyesével bocsájtottam szavazásra, melyet a Képviselő-testület elfogadott.
Az alpolgármester úr szavazásra bocsájtotta a sportkör TAO támogatási igényét, mely az idei évben 4.700 e.Ft. Ezt a Képviselő-testület elfogadta.

5./Tárgy: Faluház-vezető jelölt meghallgatása
Előadó: Nagy Róbert polgármester

Horváth Dóra Faluház-vezető jelölt motivációs levelét ismertette a Képviselő-testülettel. Elmondta terveit elképzeléseit. Mindezek nagyon szimpatikusak voltak a testületnek. Róla tudni kell, hogy a Remekműhely vezetője is, úgyhogy nem ismeretlen számára az ilyenfajta tevékenység, a programszervezés, a gyermekekkel való foglalkozás. Azt is érdemes tudni róla, hogy nyaranta nagysikerű gyermektáborokat is vezetett falunkban. Beszámolóját a Képviselő-testület elfogadta, így február 10-től Horváth Dóra az új vezetője a Faluháznak! Díjazása havi bruttó 100.000,-Ft-ban került megállapításra. Megjegyzendő, hogy feladatkörében a könyvtár vezetése is beletartozik! Így Scháb Eszter eddigi munkáját megköszöntem, aki még februárban segíteni fogja az új Faluház-vezető munkáját!

6./Tárgy: Megvalósított pályázatok elszámolásának áttekintése és lezárása.
Előadó: Nagy Róbert polgármester

Ebben a napirendi pontban a Templomkert pályázatról tájékoztattam a testületet. A kivitelező Szkendó Kft. elhelyezte a még hiányzó berendezési tárgyakat, padokat szemeteseket, kerékpár tárolót. Így a projekt ezen része teljes. Ugyanakkor a villanyszerelés kivitelezési munkái további tisztázást igényelnek, ezért a benyújtott számlák kiegyenlítését a Szkendó Kft. felé nem engedélyeztem! Ezen problémakör tisztázására egyeztető megbeszélést kezdeményezek Sörös István volt polgármester, a Szkendó Kft. és Pezenhófer György között az ügy tisztázására! Ugyanakkor a projekt lezárását a számlák kiegyenlítésének kivételével, a jegyző úr a pályázatíróval elvégezte. Az ünnepélyes átadásnak ebben az évben kell megtörténnie.

7./Tárgy: Folyamatban lévő pályázatok ismertetése, áttekintése
Előadó: Nagy Róbert polgármester

A Temetőre és környékére fordítható, a Magyar Falu Program keretében elnyert előfinanszírozott támogatás felhasználásának május végéig kell megtörténni. A tervezés folyamatban van, melyek a következő testületi üléseken kerülnek pontosításra.
A másik pályázatunk, mely a Vidékfejlesztési Pályázat keretében nyert támogatást, az úgynevezett Búcsúi Hétvége és Lecsófesztivál elnevezésű pályázat, melyet a korábbi testület hagyott jóvá. Én indítványoztam a pályázat nevének módosítását Gyerkőc Fesztiválra! Annál is inkább mivel a pályázat megvalósításának május végéig kell megtörténni, így nem felel meg sem a Búcsúi Hétvégének, mely ugye szeptemberben van, sem pedig a Lecsófesztiválnak, mert ez nem köthető településünkhöz. Ezen pályázat pontos időpontja és a programok összeállítása is a következő testületi ülésen kerül véglegesítésre.

8./Tárgy: Egyebek

– Bölcsődei igények megtárgyalása
Itt ismertettem a testülettel, hogy milyen anyagi vonzata van az önkormányzatnak a bölcsődei ellátás. Éves szinten a 12 bölcsődés gyermek ellátásáért több, mint 3 millió forintot fizetünk a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézménynek!! Most van két újabb igény, melyet a testület támogatott, elfogadott. Ugyanakkor az óvodai ellátásról is szót ejtettünk. A 34 ovis ellátásáért közel 6 millió forintot fizetünk Szombathely Önkormányzatának!!! Elmondtam, hogy mindezek figyelembevételével, mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, hiszen az államtól erre a célra kapott szociális támogatás ezen feladatkörnek, csak a töredékét fedezi!

– Az elkövetkező időszak rendezvényeinek megbeszélése
Az első félév rendezvényei között szerepel mindenekelőtt februárban a gyermek és felnőtt farsang, melynek időpontja 22.-e. A szervezés elkezdődött, a programok összeállítása zajlik. A március 15.-i ünnepség természetesen idén is meg lesz tartva, melyen meghívásomra Gerbert Judit művésznő fogja az ünnepi műsort szolgáltatni. Továbbá márciusban tervezünk egy Vállalkozói Estet, ennek előkészítése folyamatban van. Húsvét hétfőn idén is lesz gyermekprogram, majd májusban májusfa állítás és a már említett Gyerkőc Fesztivál.

– Faluház bérleti díjának felülvizsgálata
A bérleti díjak vonatkozásában a következőket javasoltam a testületnek. A Faluház bérlete a falu lakosainak 3.000 Ft/óra, az állandó csoportoknak ugyanennyi a bérleti díj. Idegen lakosoknak, csoportoknak 5.000 Ft/óra a bérleti díj. A civil terem bérleti díja 3.000 Ft/óra. Az orvosi rendelő bérlése 2.000 Ft/órába kerül. A helyi civil szervezeteknek, kluboknak a Faluház ingyenes! Javaslatomat a Képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

– Település virágosításának átbeszélése
Ezzel kapcsolatban a következőket ismertettem a testülettel. A falu bejárás során a virágosítás kapcsán igénybe vettük Németh Csaba segítségét, aki a Hermann Ottó Szakképző Iskola gyakorlati oktatás vezetője. A szakember elmondta javaslatait, melyek szimpatikusak voltak. A tanulókkal együtt vállalnák a cserjék nyesését, fák ültetését, mind az önkormányzati hivatal, mind a futballpálya környékén. Továbbá elvégeznék a tervezett virágosítást. Az ezzel kapcsolatos árajánlatukat várjuk. A virágládák elkészítéséhez szükséges faanyagot a Wéberker Kft. biztosítja.

A továbbiakban ismertettem a testülettel a hónap további főbb feladatait. Ezek között szerepel:

– Dr. Hende Csabával történő megbeszélés;
– Dr. Nemény Andrással való találkozó;
– A kerékpárút, majd a csapadékvíz elvezető árok MÁK által történő ellenőrzése;
– A Szerház utca padka javítása, valamint a fagynak is köszönhetően kialakult úthibák kijavítása a falu utcáiban;
– A Szünöse lakópark telektulajdonosaival való találkozó, melynek tervezett időpontja 03.11. 18.00.

A következő Képviselő-testület időpontja 03.09. 18.00.

Zárt ülés keretében:

1./Tárgy: Önkormányzati támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: Nemes Miklós mb. jegyző

Ebben a napirendi pontban a beérkezett szociális támogatási igényeket tárgyalta meg a testület.

Sé, 2020. február 13.

Az összefoglalót Nagy Róbert polgármester készítette.

Ossza meg, ha tetszett!

 Archívum

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről