Ügytípusok

Sé község Önkormányzata 9789 Sé, Szabadság u. 29.

Az ügyintézés kezdeményezhető: kérelemre, hivatalból

Ügyintézési határidő: Étv.34.§ (5) bek. Alapján 60 nap. Lásd még a 46/1997.(XII. 20.) KTM rend. 5.§ (7) bek.

Az ügyintézés díja:
2003. január 1-től fizetendő eljárási illetékek

 

 1. Az Itv. Melléklete XV. címének rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

“1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás, ha eza) elvi telekalakítási, telekalakítási engedélyre irányul, telkenként 5000 forint,

 1. b) bármely egyéb elvi építésügyi hatósági engedélyre irányul, 15 000 forint,
 2. c) új lakóépület, valamint a rendeltetésszerű használatával összefüggő rendeltetésű új építmény építésére, illetőleg meglévő ilyen építmény bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, önálló rendeltetési egységenként 10 000 forint,
 3. d) egyéb rendeltetésű építmény építésére vonatkozó engedélyre irányul

– önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 15 000 forint,

– a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű rendeltetési egységenként 50 000 forint,

 1. e) műtárgy építésére, valamint egyéb építési tevékenységre vonatkozó engedélyre irányul, 10 000 forint,
 2. f) meglévő építmény átalakítására, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, továbbá – a c) pontban foglaltak kivételével – bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, 10 000 forint,
 3. g) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyre irányul, 15 000 forint,
 4. h) módosított építésügyi hatósági engedélyre, illetőleg az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyére irányul, 10 000 forint illeték alá esik.
 1. Bármely fennmaradási engedély iránti kérelem illetékére az 1. c)-g) pontban foglaltak az irányadók.
 2. Ha az építésügyi hatósági eljárás bármely használatbavételi engedélyre irányul, a kérelmen – önálló rendeltetési egységenként – 10 000 forint illetéket, azokban az esetekben pedig, ahol – külön jogszabály értelmében – a használatbavételt csupán be kell jelenteni az építésügyi hatósághoz, 2000 forint illetéket kell a bejelentésen leróni.
 3. A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély – önálló rendeltetési egységenként – 10 000 forint illeték alá esik. Ha azonban a rendeltetés megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, az illetékre az 1. c) és d) pontban foglaltak az irányadók.
 4. Az 1-4. pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárásért (pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása), továbbá az építésrendészeti hatósági intézkedés kéréséért 10 000 forint, az építésügyi hatósági eljárásban igénybe vehető valamennyi fellebbezésért 20 000 forint illetéket kell fizetni.”

 

Az alkalmazott jogszabályok

Törvények:

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
1996. évi LVIII. törvény a tervezői és szakértői mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
2000. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

Rendeletek:

157/1997. (IX.26.) Kormány rendelet az építészeti műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól
220/1997. (XII.5.) Kormány rendelet kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről
241/1997. (XII.19.) Kormány rendelet az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételiről
253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről
34/2002. (IV.27.) FVM rendelet az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól
40/1997. (XII.29.) KTM rendelet az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról
43/1997. (XII.29.) KTM rendelet az építésügyi bírságról
45/1997. (XII.29.) KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről
46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
47/1997. (XII.29.) KTM rendelet az építésügyi és a műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
51/2000. (VIII.9.) FBM-GM-KöViM együttes rendelete az építőipari kivitelezési- valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési napló
29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről
113/1998. (VI.10.) Kormány rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
85/2000. (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról

 

Szükséges iratok

elvi építési: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.11.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 3.§ / építési: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.16.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 5.§/ bontási: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.26.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 9.§/ használatbavételi: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.28.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 10.§/ fennmaradási: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.35.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 11.§/ rendeltetés megváltoztatására irányuló: 46/1997.(XII. 29.) KTM.rend.36-37.§. 45/1997.(XII. 29.) KTM rend. 12.§/ felvonók: 113/1998.(VI. 10.) Korm. rend.3.§.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

  Építésügyi hatósági engedély iránti kérelem (42,0 KiB, 623 hits)

  Bejelentés a műszaki vezető személyéről (28,5 KiB, 624 hits)

Rövid leírás

Az adóhatóság kérelemre, törvényben előírt esetekben az illetékességi területén fekvő ingatlan fekvéséről, értékéről és adójáról adó- és értékbizonyítványt állít ki, amely tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Igénylő, kötelezett: adózó vagy képviselője

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 8 nap

Az ügyintézés díja: 4000,- Ft / ingatlan

Rövid leírás

Az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adó- bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Igénylő, kötelezett: adózó vagy képviselője

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Rövid leírás

Az adózónak a beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz.

Igénylő, kötelezett: adóbeszedésre kötelezett

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

  Bevallás idegenforgalmi adóról (34,5 KiB, 610 hits)

Rövid leírás

Az adózó kérelmére az adóhatóság a fennálló adótartozásról hatósági igazolást állít ki.

Igénylő, kötelezett: adózó vagy képviselője

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: azonnal

Az ügyintézés díja: 2200,- Ft / igazolásonként

500,- Ft / másolatonként

Gépjárműadó (“súlyadó”)

Bejelent(kez)ési határidők: szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül

Bevallási határidők: A bevallás a gépjármű vásárlását, eladását, stb. követő 15 napon belül az Okmányirodában történő bejelentési kötelezettség teljesítésével történik.

+ Befizetési határidők: március 15. első félévi összeg
szeptember 15. második félévi összeg


 

Építményadó

Bejelent(kez)ési határidők: az adókötelezettség, keletkezését (vásárlás, új építmény használatbavétele), változását (rendeltetésváltozás), megszűnését (lebontás, eladás) követő 15. napon belül

+ Befizetési határidők: március 15. első félévi összeg
szeptember 15. második félévi összeg


 

Helyi iparűzési adó

Bejelent(kez)ési határidők: A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén annak megkezdésekor

Bevallási határidők: az adóévet követő május 31.

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az adóév utolsó napját követő 150 napig

Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén annak befejezése napján

+ Befizetési határidők:

 • március 15. (adóelőleg)
 • május 31. (adókülönbözet)
 • szeptember 15. (adóelőleg)
 • december 20. (feltöltési kötelezettség az éves adó várható szintjére)

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az

 • adóév 3. illetve 9. hónapjának 15. napjáig (adóelőleg)
 • adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (feltöltési kötelezettség)
 • adóév utolsó napját követő 150. napig (adókülönbözet)

Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén annak befejezése napján.


 

Beszedett idegenforgalmi adó

Bejelent(kez)ési határidők: Tevékenység megkezdését követő 15 napon belül

Bevallási határidők: Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig

+ Befizetési határidők: Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig


 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Bevallási határidők: adóévet követő február 15. kifizető bevallása a levont adóról
március 20. magánszemély bevallása

+ Befizetési határidők:

 • kifizető: minden hónap 12. napjáig
 • magánszemély: a jövedelemmegszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig

 

Talajterhelési díj

Bejelent(kez)ési határidők: első ízben 2005. február 20-ig, szennyvíztározó használatba vételét követő 15 napon belül

Bevallási határidők: Tárgyhónapot követő március 31-ig.

+ Év közben keletkező fizetési kötelezettség esetén, az adót megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.

Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le!!

Rövid leírás: Házasságkötéssel kapcsolatos eljárás (külföldi állampolgárnál tanúsítvány ügyek), állampolgársági ügyek, hazai anyakönyvezés a külföldön történt házasságkötésről, anyakönyvi kivonat kiállítás, adatszolgáltatás

Igénylő, kötelezett: ügyfél, hatóságok

Az ügyintézés kezdeményezhető: hivatalból és kérelemre

Ügyintézési határidő: anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal, 3 nap, 8 nap, 30 nap

Az ügyintézés díja: illetékmentes, 1.000 Ft névváltoztatási másolatok illetéke, 1.500 Ft állampolgársági bizonyítvány kétrelmek, 2.000 Ft anyakönyvi kivonatok illetéke, 5.000 Ft házassági névváltozás, 10.000 Ft BM. Névváltoztatás illetéke, 20.000 Ft ismételt BM. névváltoztatás illetéke.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:
kérelem, jegyzőkönyv, kivonat, egyéb kérelem nyomtatványok

Az alkalmazott jogszabályok:
1982. Évi XVII. Tvr az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet
1993. Évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról
1990. Évi XCIII. Törvény az illetékekről
1952. Évi III. törvény a polgári perrendtartásról
1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányokról

Szükséges iratok:
személyazonosító okmány, meghatalmazás, kérelem, anyakönyvi kivonatok, jegyzőkönyv, hatósági bizonyítvány

Rövid leírás

Anyakönyvi, személyi okmány, népességnyilvántartási ügyek és okmányirodai ügyek Helyi népességnyilvántartó rendszer működtetése, népmozgalmi bizonylatok rögzítése, családi állapot igazolások és hatósági bizonyítványok kiállítása. Népességnyilvántartási listák feldolgozása, adatközlés hivatalon belül, személyi nyilvántartólapok állományba helyezése.

Igénylő, kötelezett: kérelemre és hivatalból

Az ügyintézés kezdeményezhető:
ügyfél családi állapot és hatósági bizonyítvány kiállításánál szóbeli kérelemre, vagy írásban formanyomtatványon

Ügyintézési határidő: azonnal vagy postafordultával ill. 3 munkanapon belül

Az ügyintézés díja:

 • családi állapot igazolás: illetékmentes illetve 2.000 Ft illetékkköteles,
 • hatósági bizonyítvány: illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:
személyes nyilatkozatok, írásbeli kérelem, adatszolgáltatási kérelem ISO formátumban

Az alkalmazott jogszabályok:
1990. Évi XCIII. Törvény
1992 évi LXVI törvény
1992. Évi LXIII. Törvény
1996. Évi XX. Törvény
2000. Évi CXXXII. Törvény
146/1993.(X. 26.) Korm. Sz. rendelet
1992. Évi LXVI. Törvény
1992. Évi LXIII. Törvény
146/1993.(X.26.)Korm. Sz. rendelet
1996. Évi XX. Törvény
1990. Évi XCIII. Törvény

Szükséges iratok: személyi igazolvány, személyes nyilatkozat, kérelem

Rövid leírás:
Parkfenntartással és a közterületi zöldterületekkel kapcsoaltos közérdekű bejelentéseket és kérelmeket elbírálja és közreműködik azok megoldásában. Napi kapcsolatot tart fenn a parkfenntartással megbízott cégekkel, ellenőrzi a szerződésben rögzített feladatok mennyiségi és minőségi végrehajtását. Részt vesz a zöldterület-felújítások előkészítésében. Szakértőként közreműködik a fakivágási engedélyezési eljárásnál.

Igénylő, kötelezett: Ügyfelek

Az ügyintézés kezdeményezhető: Ügyfélfogadási időben személyesen, ill. levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az alkalmazott jogszabályok: 25/1997.(IX.25) sz. rendelet környezetvédelm helyi szabályozásáról

Szükséges iratok: kérelem

A személyek feladatai: Parkfenntartási szerződésben rögzített közterületi zöldterületek fenntartásának felügyelete, zöldterületfejlesztési feladatok ellátása az éves költségvetésben biztosított fedezet mértékéig.

Rövid leírás:
Átmeneti nevelésbe vételre kerül sor, ha a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, illetve a gyermek megfelelő gondozását családja nem tudja ellátni. Tartós nevelésbe akkor veszi a gyámhatóság a kiskorút, ha a szülők meghaltak, vagy a szülők felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, valamint ha a szülő hozzájárult gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogádásához.

Igénylő, kötelezett:
A községben lakó nagykorú, cselekvőképes személy.A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyintézés kezdeményezhető:
A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Az ügyintézés díja: nincs

Az alkalmazott jogszabályok:
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok:
kérelem, személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Rövid leírás

Az adózó írásbeli kérelmére az adóhatóság a számlájára tévesen befizetett összeget, vagy túlfizetést visszautalja, vagy más adótartozásra számolja el, a téves számlára fizetett összeget a megfelelő számlára átutalja, illetve egyenlegértesítőt állít ki.

Igénylő, kötelezett: adózó vagy képviselője

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

  Túlfizetés visszaigénylési kérelem (23,5 KiB, 607 hits)

Rövid leírás

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül jelentkezik be az önkormányzati adóhatóságnál.

Igénylő, kötelezett: adóbeszedésre kötelezett

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

  Bejelentés a helyi iparűzési- és idegenforgalmi adó fizetésére kötelezett adózók számára az önkormányzati adóhatósághoz történő nyilvántartásba vételhez (35,5 KiB, 584 hits)

Rövid leírás

Szomszédos birtokok tulajdonosai, használói közötti, a birtoklás folyamán felmerülő vitás ügyek rendezése

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: 2.000.-Ft illeték

Az alkalmazott jogszabályok

1959. Évi IV. törvény
24/1986(VI.26)Mt rendelet
49/1982(X.7.) MT rendelet

Szükséges iratok: beadvány

Rövid leírás

A gyermek szülei, illetve különélő szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő kérheti, hogy gyermekét a szülő egészségi állapota vagy más családi ok miatt egy bizonyos ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza, nevelje. A családbafogadó szülőt gyámul kell kirendelni, aki a kiskorú törvényes képviselője.

Igénylő, kötelezett:

A településen lakó nagykorú, cselekvőképes személy.A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyintézés kezdeményezhető: A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok

1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt)
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok

kérelem, személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Rövid leírás

Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése után a jegyző felhívja az anyát apai elismerő nyilatkozat felvételére. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után és azt megelőzően lehet megtenni. Amennyiben az anya nem kívánja a gyermek apját megnevezni, akkor lehetőség van a gyermek családi jogállását képzelt apa személyével rendezni. Az apaság vélelmét meg lehet támadni, bíróság előtt, ha az akit a vélelem alapján apának kell tekinteni a gyermek anyjával a fogamzás idején nemileg nem érintkezett, vagy a körülmények szerint egyébként lehetetlen, hogy a gyermek tőle származik, és lehet kérni az apaság megállapítását is ugyanezen peres eljárás keretén belül.

Igénylő, kötelezett:

Szülő, vagy más törvényes képviselő, gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi, 14. életévét betöltött gyermek.A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyintézés kezdeményezhető: A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok
1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt)
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,gyermek születése előtt: családi állapot igazolás (az anyáé), terhességi kiskönyv, igazolás a szülés várható időpontjáról.gyermek megszületése után: családi állapot igazolás, gyermek születési anyakönyvi kivonata.
apaság vélelmének megdöntése: házasság felbontásáról szóló jogerős bírói ítélet, gyermek születési anyakönyvi kivonata, családi állapot igazolás (az anyáé)

Rövid leírás

Családjogi helyzet rendezése, adatszolgáltatás, nyilvántartások vezetése.

Igénylő, kötelezett: ügyfél, hatóságok

Az ügyintézés kezdeményezhető: hivatalból és kérelemre

Ügyintézési határidő: anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal, 3 nap, 8 nap, 30 nap

Az ügyintézés díja: illetékmentes, 1.000 Ft névváltoztatási másolatok illetéke, 1.500 Ft állampolgársági bizonyítvány kétrelmek, 2.000 Ft anyakönyvi kivonatok illetéke, 5.000 Ft házassági névváltozás, 10.000 Ft BM. Névváltoztatás illetéke, 20.000 Ft ismételt BM. névváltoztatás illetéke.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

kérelem, jegyzőkönyv, kivonat, egyéb kérelem nyomtatványok

Az alkalmazott jogszabályok

1982. Évi XVII. Tvr az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet
1993. Évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról
1990. Évi XCIII. Törvény az illetékekről
1952. Évi III. törvény a polgári perrendtartásról

Szükséges iratok

személyazonosító okmány, meghatalmazás, kérelem, anyakönyvi kivonatok, jegyzőkönyv, hatósági bizonyítvány

Rövid leírás

Háziorvosi, fogorvosi rendelési idővel, tanácsadással, háziorvosi körzetekkel, gyógyszertári ügyelettel, orvosválasztással, alapellátással kapcsolatos kérdésekben tájékoztatás adása.

Igénylő, kötelezett: A település területén lakóhellyel rendelkező személy.

Az ügyintézés kezdeményezhető: Egészségügyi Irodán ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon. 

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok

1997. évi CLIV. tv. Az egészségügyről

Rövid leírás

Háziorvosi, fogorvosi körzetekhez tartozó lakosok száma alakulásának figyelemmel kísérése, betegforgalmi adatok begyűjtése.

Az alkalmazott jogszabályok

1997. évi CLIV. tv. Az egészségügyről

Rövid leírás

Közterület-használati engedélyezések (építőanyagtárolás, taxi). Ellátja a közterületi fakivágással kapcsolatos engedélyezési feladatokat. Intézi az ásott és fúrt kutakkal kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat. Közreműködik a parkfenntartás és köztisztasági feladatok ellenőrzésében és a hozzá kapcsolódó panaszos ügyek kivizsgálása.

Igénylő, kötelezett:  Ügyfelek

Az ügyintézés kezdeményezhető: Ügyfélfogadási időben személyesen, ill. levélben. 

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: Díjköteles

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

Közterület-foglalás (formanyomtatvány)

Az alkalmazott jogszabályok

25/1997. (IX.25.) környezetvédelemről szóló helyi rendelet, 19/1994. (VI.30.) sz. sz. rendelet a közterület-használatról

Szükséges iratok :  Kérelem

A személyek feladata:

Közterületi fakivágással, jegyzői hatáskörbe utalt közműves ivóvízellátással, valamint az ásott és fúrt kutakkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása.

Rövid leírás

Szolgáltatások pályáztatásának előkészítése, lebonyolítása, kiírása. Üzemeltetési, fenntartásifeladatok összehangolása, irányítása: parkfenntartás, köztisztaság, közvilágítás, köztemetők fenntartása, Önkormányzat által elkészítétett pályáztatás megírásában történő részvétel (beruházások esetén), ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok. A költségvetésben meghatározott út, járda- parkoló, park közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés fejlesztésvégrehajtja. Beruházásokkal, szolgáltatókkal kapcsolatos lakossági panaszok kezelése. Külső beruházó által létesítendő közművezetékek nyomvonal egyeztetése. külső közmű üzemeltetőkkel, tervezőkkel, bonyolítókkal történő egyeztetése.

Igénylő, kötelezett: Intézmények, képviselők 

Az ügyintézés kezdeményezhető: Ügyfélfogadási időben, telefonon, faxon ill. levélben

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

közgyűlési határozatok, tervezői, kivitelezői szerződés, szakvélemények, tervdokumentációk, beruházási programok, bizottsági határozatok

Az alkalmazott jogszabályok

Közbeszerzési tv. és építési tv.

Rövid leírás

Az adózó kérelmére az adóhatóság a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az adótartozásra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet.

Igénylő, kötelezett: adózó vagy képviselője 

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: 2200,- Ft

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

  Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és/vagy törlésre, illetve mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához (95,0 KiB, 569 hits)

Rövid leírás

Földhaszonbérleti szerződések előkészítése, marhalevél kezelése, állattartással kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartások vezetése

Igénylő, kötelezett: bejelentésre vagy hivatalból 

Az ügyintézés kezdeményezhető: ügyintézőnél, ügyfélfogadási időben 

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Szükséges iratok: beadvány, marhalevél nyomtatvány

Rövid leírás

A nagykorú személy házastársa, egyenesági rokona, testvére kérheti, hogy a személyi és vagyoni ügye intézésére, önmaga ellátására képtelen vagy részben képes személyt helyezzék gondnokság alá. A gondnok lesz a törvényes képviselője. Eseti gondnokot kell rendelni annak a nagykorú cselekvőképes személynek, aki körülményei miatt a konkrét ügy intézésében körülményei miatt a konkrét ügy intézésében akadályozott, vagy aki nem képes ellátni a törvényes képviseletet, mert pl. szakértelmet igényel, vagy pl. a szülő gyermekét nem képviselheti az adott ügyben.

Igénylő, kötelezett:

A településen vagy vonzáskörzetében lakó nagykorú cselekvőképes személy.A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyintézés kezdeményezhető: A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok:

1959. évi IV. tv. A Polgári törvénykönyvről (Ptk.)149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok

kérelem, szakorvosi igazolás, vélemény egyéb, gondnokságot alátámasztó irat (pl. ismeretlen helyen tartózkodást igazoló stb),személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Rövid leírás

Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén kedvezményes étkeztetés, ingyenes tankönyvellátás, valamint ingyenes baleset-biztosítás illeti meg a gyermekeket, tanulókat.

Az alkalmazott jogszabályok

1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról
1997.évi XXXI.tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2001.évi XXXVII.tv a tankönyvpiac rendjéről
5/1998.(II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, az isk. tankönyvellátás rendjéről
3/1993.(IV.29.) sz. Önkorm.rendelet a szociális igazgatásról, a gyerm. védelméről és az egyes szoc. ellátási formák szabályairól
119/2003.(VIII.14.) Korm. rend. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

Rövid leírás

Az örökhagyó halálát követően a hagyatéki vagyon leltározása, örökösök megállapítása, közjegyzői hagyatékátadó eljárás előkészítése

Igénylő, kötelezett:  örökhagyó házastársa, gyermeke

Az ügyintézés kezdeményezhető:  hivatalból, illetve örökösök által

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok: 6/1958.(VII.4.) IM sz. rendelet

Szükséges iratok: halotti anyakönyvi kivonat, ingatlan esetén tulajdoni lap

Rövid leírás

Hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok esetén intézkedés kezdeményezése

Az ügyintézés kezdeményezhető:  hivatalból, bejelentés alapján

Az ügyintézés díja: díjmentes

Rövid leírás

A lakásépítési és vásárlási állami támogatást igénybe venni kívánó helyi lakos.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  A lakásügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Az ügyintézés díja: 2.000,- Ft eljárási illeték

Az alkalmazott jogszabályok

12/2001(I.31) Korm.rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

Szükséges iratok

Kérelem, személyi igazolvány vagy lakcímigazolvány,egy hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat,gyermekek születési anyakönyvi kivonata, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését szabályozó jogerős bírói ítélet, gyámság vagy gondnokság alatt álló személy esetén a Gyámhatóság kirendelő határozata, 16. életévét betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás,nyilatkozat arról, hogy az építtetővel az eltartottak – a házastársat és gyermekeit kivéve – legalább egy éve közös háztartásban élnek.

Rövid leírás

Amennyiben a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkorm. jegyzője, a gyámhivatal a gyermeket ideiglenesen elhelyezi a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban.

Igénylő, kötelezett:

A településen lakó nagykorú cselekvőképes személy.A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok

1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok

kérelem, személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Rövid leírás

Közterület-használati engedélyezések (építőanyagtárolás, taxi). Ellátja a közterületi fakivágással kapcsolatos engedélyezési feladatokat. Intézi az ásott és fúrt kutakkal kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat. Közreműködik a parkfenntartás és köztisztasági feladatok ellenőrzésében és a hozzá kapcsolódó panaszos ügyek kivizsgálása.

Igénylő, kötelezett:  Ügyfelek

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Ügyfélfogadási időben személyesen, ill. levélben.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: Díjköteles

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

Közterület-foglalás (formanyomtatvány)

Az alkalmazott jogszabályok

25/1997. (IX.25.) környezetvédelemről szóló helyi rendelet,
19/1994. (VI.30.) sz. sz. rendelet a közterület-használatról

Szükséges iratok: Kérelem

Rövid leírás

A 16. életévét betöltött kiskorú házasságot köthet, melyhez kérnie kell a gyámhatóság előzetes engedélyét.

Igénylő, kötelezett:  A településen vagy vonzáskörzetében lakó nagykorú cselekvőképes személy.A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok

1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok

kérelem, háziorvosi igazolás, jövedelemigazolás,családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanusító igazolás,személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Rövid leírás

Általános esetben a gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az alkalmazott jogszabályok

1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról

Rövid leírás:

Kereskedelmi célú közterület használat engedélyezése, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés

Igénylő, kötelezett: közterület használója, talált tágy tulajdonosa, találója

Az ügyintézés kezdeményezhető:  ügyintézőnél, ügyfélfogadási időben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok:
5/2004.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet
18/1960.(IV.30.) Korm. Rendelet
Szükséges iratok:
vállalkozói igazolvány, szakhatósági engedélyek

Rövid leírás:

Közreműködik a települési elektromos, gáz, postai és hírközlési kábel, víz-csatorna, távhő, csapadékcsatorna fektetések közterület érinő ügyekben. Részt vesz az önkormányzati út-parkoló, közmű beruházások előkészítésében, valamint azok kooridnálásában. Összefogja a közvilágítással kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési feladatokat. Lebonyolítja az alapfokú közvilágítási és energiafejlesztési bővítéseket az intézményekben is.

Igénylő, kötelezett:  Ügyfelek

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Ügyfélfogadási időben személyesen, levélben.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:
Beruházások esetében kiviteli tervek, építési engedélyek. Közvilágítási panaszok bejelentésével kapcsolatos fomanyomtatvány.

Az alkalmazott jogszabályok:
Ügymenethez kapcsolódó aktuális jogszabályok.

Szükséges iratok:
kérelem vagy dokumentáció

Rövid leírás

Lakcímügyintézés, hatósági igazolvány kiállításával kapcsolatos feladatok, személyes adatokban történő változások átvezetése

Igénylő, kötelezett:  hivatalból és az ügyfél személyesen, vagy az önkormányzatoktól érkezett lakcímbejelentő lap alapján

Az ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen vagy meghatalmazott útján

Ügyintézési határidő: azonnal, 30, illetve 120 nap

Az ügyintézés díja: a lakcímbejelentés illetékmentes, vesztés esetén az igazolvány 1000 Ft, névváltoztatás esetén 500,- Ft.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:
lakcímbejelentő lap hátoldalán található útmutató

Az alkalmazott jogszabályok
1990. Évi XCIII. Törvény
1992 évi LXVI törvény
1992. Évi LXIII. Törvény
1996. Évi XX. Törvény
2000. Évi CXXXII. Törvény
146/1993.(X. 26.) Korm. Sz. rendelet

Szükséges iratok
lakcímbejelentő lap, letelepedési engedély, adatváltozást tartalmazó okiratok, személyi igazolvány, születési és/vagy házassági akv. kivonat

Rövid leírás

Az alapellátással kapcsolatban (házi gyermekorvosok és felnőtt háziorvosok, alapellátáshoz tartózó fogorvosok) felmerülő panaszok kivizsgálása.

Igénylő, kötelezett:  A szolgáltatást igénybe vevő.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Egészségügyi Irodán ügyfélfogadási időben, írásban vagy szóban.

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok:
1997. évi CLIV. tv. Az egészségügyről
1957. évi IV. tv. Az államigazgatási eljárásról

Szükséges iratok
A panaszhoz kapcsolódó dokumentumok

Rövid leírás

Az adózó kérelmére az adóhatóság a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az adótartozást mérsékelheti, vagy elengedheti.

Igénylő, kötelezett:  adózó vagy képviselője

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: 2200,- Ft

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

  Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és/vagy törlésre, illetve mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához (95,0 KiB, 0 hits)

Rövid leírás

Kereskedelmi, vendéglátó üzletek működési engedélyezési eljárása, II. kategóriájú jegyzői hozzájárulás kiadása

Igénylő, kötelezett:  kereskedelmi, vendéglátó tevékenység folytatója

Az ügyintézés kezdeményezhető: ügyintézőnél ügyfélfogadási időben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja:  új működési engedély 5.000,-Ft, módosítás 2.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:
formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:
4/1997. (I.22.) Korm. Rendelet

Szükséges iratok:
vállalkozói igazolvány, vagy cégkivonat, használat jogcímét igazoló dokumentum, szakhatósági engedélyek

Rövid leírás

Az anyakönyvi kivonatok kiadása kérelemre, hatósági bizonyítvány kiállítása kérelemre, névviselések, házassági nevek, BM. névváltoztatások, anyakönyvi jegyzőkönyvek adatainak rögzítése a központi nyilvántartó rendszerbe.

Igénylő, kötelezett:  ügyfél vagy hivatalból

Az ügyintézés kezdeményezhető:  hivatalból és kérelemre

Ügyintézési határidő: anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal, 3 nap, 8 nap, 30 nap

Az ügyintézés díja: illetékmentes, 1.000 Ft névváltoztatási másolatok illetéke, 1.500 Ft állampolgársági bizonyítvány kétrelmek, 2.000 Ft anyakönyvi kivonatok illetéke, 5.000 Ft házassági névváltozás, 10.000 Ft BM. Névváltoztatás illetéke, 20.000 Ft ismételt BM. névváltoztatás illetéke.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
kérelem, jegyzőkönyv, kivonat, egyéb kérelem nyomtatványok

Az alkalmazott jogszabályok
1982. Évi XVII. Tvr az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről6/2003. (III.7.) BM. Rendelet1993. Évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról1990. Évi XCIII. Törvény az illetékekről1952. Évi III. törvény a polgári perrendtartásról1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányokról

Szükséges iratok:
személyazonosító okmány, meghatalmazás, kérelem, anyakönyvi kivonatok, jegyzőkönyv, hatósági bizonyítvány

Rövid leírás

Az önadózás útján megállapított adót az adózó helyesbítheti. A helyesbített adóalapot, adót a helyesbítéstől számított 15 napon belül kell bevallani írásban az önkormányzati adóhatósághoz.

Igénylő, kötelezett:  adózó vagy képviselője

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Rövid leírás

Az önadózás útján megállapított adót az adózó helyesbítheti. A helyesbített adóalapot, adót a helyesbítéstől számított 15 napon belül kell írásban bevallani az önkormányzati adóhatósághoz.

Igénylő, kötelezett:  adózó vagy képviselője

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Rövid leírás

Magasépítési beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos adatszolgálgatás, javaslattétel. Végzi az építési beruházások és felújítások előkészítését, összeállítja a tervezési feladatokat, programokat. Egyeztetést folytat tervezőkkel, bonyolítokkal.

Igénylő, kötelezett:  bárki

Az ügyintézés kezdeményezhető:  A ciklusprogramban, ill. az éves költségvetésben megfogalmazott feladatok alapján.

Ügyintézési határidő: nincs

Az ügyintézés díja: díjmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók:
Tervezői szerződés, kivitelezői szerződés.

Rövid leírás

Az óvodákba újonnan belépő, ill. az ált. iskolák 1. osztályait kezdő gyermekek beiratásának idejét és módját a fenntartó évente határozza meg és teszi közzé plakátokon az egyes intézményekben, valamint a helyi médiákban.

Az alkalmazott jogszabályok
1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról11/1994.(VI.8.)MKM rendelet a nev.-okt.intézmények működéséről

Rövid leírás

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív ellátásban részesüljön igényjogosultságának megállapításától kezdve.

Az alkalmazott jogszabályok:
1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról
14/1994.(VI.24.)MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

Rövid leírás

Az SZtv. Által büntetendőnek rendelt cselekmények elkövetőivel szemben az eljárás lefolytatása, büntetés vagy intézkedés alkalmazása, és azok végrehajtása

Igénylő, kötelezett:  hivatalból induló eljárás

Az ügyintézés kezdeményezhető:  ügyintéző által kiküldött idézés alapján

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: magánlaksértés és becsületsértés estén 2.500,-Ft illeték

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
feljelentés illetve, magánindítvány

Az alkalmazott jogszabályok
1999.évi LXIX. Törvény
218/1999.(XII.28.) 21 Korm. Rendelet

Szükséges iratok:
feljelentés

Rövid leírás

A gyám, illetve gondnok a gyámolt, illetve gondnokolt vagyonának kezeléséről – pénzének felhasználásávról – számadást nyújt be, elszámolással tartozik a gyámhatóság felé. A gyám a kiskorú, a gondnok a nagykorú személy törvényes képviselője.

Igénylő, kötelezett:
A településen vagy vonzáskörzetében lakó nagykorú cselekvőképes személy.A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
kérelem (nyomtatvány)

Az alkalmazott jogszabályok
1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt)1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok
kérelem, bevételt, kiadást igazoló iratok (számlák, csekkek, nyugdíjszelvény, átvételi elismervény, befizetést igazoló bizonylat stb.),személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Rövid leírás

A polgármester állapítja meg a személyi térítési díj összegét, ha a jogosult az intézményvezető döntésének jogszerűségét vitatja vagy ha méltányosságból annak csökkentését illetve elengedését kéri.

Igénylő, kötelezett: A település közigazgatási területén személyes gondoskodást nyújtó szociális vagy gyermekjóléti ellátásban részesülő személy.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Az intézményi koordinátoroknál ügyfélfogadási időben személyesen vagy levélben.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok:
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
29/1993.(II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
133/1997.(VII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról
11/1993.(IV.1.) sz önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Szükséges iratok
Kérelem, jövedelemigazolás

Rövid leírás

Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése, adatszolgáltatás, nyilvántartások vezetése. Magyar állampolgár külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.

Igénylő, kötelezett:  ügyfél, hatóságok

Az ügyintézés kezdeményezhető: hivatalból és kérelemre

Ügyintézési határidő: anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal, 3 nap, 8 nap, 30 nap

Az ügyintézés díja: illetékmentes, 1.000 Ft névváltozási másolatok illetéke, 2000 kivonatok illetéke

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
jegyzőkönyv a házasságkötéshez, jegyzőkönyv a születendő gyermekek családi nevére, adatfelvételi ív a külföldi állampolgároknál, honosítási és állampolgársági nyomtatványok, anyakönyvi kivonatok

Az alkalmazott jogszabályok
1982. Évi XVII. Tvr az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet
1993. Évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról
1990. Évi XCIII. Törvény az illetékekről.

Szükséges iratok
személyazonosító okmányok, anyakönyvi kivonatok, családi állapot igazolás, személyes nyilatkozat, állampolgársági bizonyítvány, tanúsítvány, lakbizonylat, honosításhoz: önéletrajz, lakhely igazolás, jövedelem igazolás, vizsgaigazolás, menekült, hontalan státusz igazolása

Rövid leírás

Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a szülői felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik szülő kérheti.

Igénylő, kötelezett:  A településen vagy vonzáskörzetében lakó nagykorú cselekvőképes személy. A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Az alkalmazott jogszabályok:
1959. évi IV. tv. A Polgári törvénykönyvről (Ptk.)
1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt)
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok
kérelemszemélyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Rövid leírás

A nevelési-oktatási intézmény által nyújtott bizonyos szolgáltatásokért – kivéve azokat, amelyeknek ingyenességét jogyszabály, vagy az intézmény alapító okirata meghatározza – tandíjat, ill. térítési díjat kell fizetni.

Az alkalmazott jogszabályok
1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról
39/1995.(XI.23.) Önkorm.rendelet a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő tandíjak és térítési díjak rendszerének szabályairól

Rövid leírás

Általános esetben minden gyermek 6 és 18 éves kora között tanköteles. A szülő, ill. a gondviselő törvényben meghatározott feladata, hogy gyermeke iskoláztatásáról gondoskodjon.

Az alkalmazott jogszabályok
1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról
11/1994.(VI.8.)MKM rendelet a nev.-okt.intézmények működéséről

Rövid leírás

Ipari telephelyek engedélyezése, helyszíni szemle összehívása, telepengedély kiadása, nyilvántartás vezetése

Igénylő, kötelezett:  tevékenységet végző egyéni vállalkozó, társas vállalkozás

Az ügyintézés kezdeményezhető:  ügyintézőnél

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: 5.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
formanyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok
80/1999.(VI.11.) Korm. Rendelet

Szükséges iratok
vállalkozói igazolvány, vagy cégkivonat, használat jogcímét igazoló dokumentum

Rövid leírás

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magánszemély adózó a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-ig teljesíti. A kifizető a levont adóról az adóbevallását az önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 15-ig nyújtja be.

Igénylő, kötelezett: adózó vagy képviselője

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Rövid leírás

A forgalmi engedély, illetve törzskönyv adataiban beállt változás felvezetése a nyilvántartásba, okmányok kiállítása. Elveszett és bejelentett törzskönyvek, forgalmi engedélyek, rendszámtáblák pótlása, köröztetése. Járművek első és ismételt forgalomba helyezése. A gépjármű volt tulajdonosai részéről történő bejelentések nyilvántartásba felvezetése, nyilatkoztatása. Adatszolgáltatások a központi nyilvántartásból (személyi adat és közlekekdésigazgatási adatok), biztonsági bianco okmányok kezelése, nyilvántartásba rögzítése.

Igénylő, kötelezett:  magánszemélyek és jogi személyek személyesen v. meghatalmazott útján

Az ügyintézés kezdeményezhető:  rendőrhatóságok, közlekedési felügyeletek, bíróságok, bírósági végrehajtók, egyéb államigazgatási szervek: hivatalból, magánszemélyek és jogi személyek személyesen v. meghatalmazott útján

Ügyintézési határidő: ügyfélfogadási időben: azonnal vagy 30 nap

Az ügyintézés díja: forgalmi engedély: 4.000 Ft illeték, törzskönyv: 4000 Ft illeték, szolgáltatási díjak: 1.500 Ft, ideiglenes forgalomban tartási engedély: 2.360,- Ft, 8.000 Ft rendszám gyártási díj, 7.000 Ft ismételt forgalomba helyezés díja a hatóságilag kivont járműveknél. Adatszolgáltatási díjak: 470ft/tétel de legalább 2350 Ft, magánszemélynek: 600 Ft/tétel, de legalább 3.000 Ft

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
kérelem adatlap nyomtatvány, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek elvesztésről, megsemmisülésről, átírás elmulasztásról nyilatkozat kitöltése

Az alkalmazott jogszabályok
1957. Évi IV. törvény
35/2000. (XI.30.) BM. Rendelet
1999. Évi LXXX. Törvény
1990. Évi XCIII. Törvény
33/2000.(XI.-29.) BM. Rendelet
1988. Évi I. törvény
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM. Rendelet
18/1991.(XII.18.) KHVM. Rendelet
6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet
11/1998.(IV.17.) KHVM-BM. rendelet
86/1996. (VI.14.) Korm. sz. rendelet
1992. évi LCVI. törvény
146/1993. (X.26.) Korm. rendelet
56/2003.(XII.27.) BM. rendelet
171/2000. Korm. rendelet

Szükséges iratok
kérelem adatlap: első forgalomba helyezéshez, a jármű tulajdonjogában és üzembentartó adataiban bekövetkezett változás bejelentése, egyéb járműigazgatási ügyintézés, személyazonosító igazolvány, forgalmi engedély, törzskönyv, hátsó rendszámtábla, eredetiségvizsgálati igazolás, adásvételi szerződés, jármű kötelező biztosítása, műszaki adatlap, közlekedési felügyelet által kiadott engedély egyedi ügyben

Rövid leírás

A forgalmi engedély, illetve törzskönyv adataiban beállt változás felvezetése a nyilvántartásba, okmányok kiállítása. Elveszett és bejelentett törzskönyvek, forgalmi engedélyek, rendszámtáblák pótlása, köröztetése. Járművek első és ismételt forgalomba helyezése. A gépjármű volt tulajdonosai részéről történő bejelentések nyilvántartásba felvezetése, nyilatkoztatása. Adatszolgáltatás természetes személyeknek és jogi személyeknek.

Igénylő, kötelezett:  természetes személy, jogi személy

Az ügyintézés kezdeményezhető:  rendőrhatóságok, közlekedési felügyeletek, bíróságok, bírósági végrehajtók, egyéb államigazgatási szervek: hivatalból, magánszemélyek és jogi személyek személyesen v. meghatalmazott útján

Ügyintézési határidő: ügyfélfogadási időben: azonnal vagy 30 nap

Az ügyintézés díja: forgalmi engedély: 4.000 Ft illeték, törzskönyv: 4000 Ft illeték, szolgáltatási díjak: 1.500 Ft, ideiglenes forgalomban tartási engedély: 2.360,- Ft, 8.000 Ft rendszám gyártási díj, 7.000 Ft ismételt forgalomba helyezés díja a hatóságilag kivont járműveknél

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
kérelem adatlap nyomtatvány, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek elvesztésről, megsemmisülésről, átírás elmulasztásról nyilatkozat kitöltése

Az alkalmazott jogszabályok
1957. Évi IV. törvény
35/2000. (XI.30.) BM. Rendelet
1999. Évi LXXX. Törvény
1990. Évi XCIII. Törvény
33/2000.(XI.-29.) BM. Rendelet
1988. Évi I. törvény
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM. Rendelet
18/1991.(XII.18.) KHVM. Rendelet
6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet
11/1998.(IV.17.) KHVM-BM. rendelet
86/1996. (VI.14.) Korm. sz. rendelet

Szükséges iratok
kérelem adatlap: első forgalomba helyezéshez, a jármű tulajdonjogában és üzembentartó adataiban bekövetkezett változás bejelentése, egyéb járműigazgatási ügyintézés, személyazonosító igazolvány, forgalmi engedély, törzskönyv, hátsó rendszámtábla, eredetiségvizsgálati igazolás, adásvételi szerződés, jármű kötelező biztosítása, műszaki adatlap, közlekedési felügyelet által kiadott engedély egyedi ügyben

Rövid leírás

A gyermek, illetve a gondnokság alá helyezett személy tulajdonában lévő ingatlan átruházásra, vagy bármely módon történő megterhelésére, illetve a tulajdonukat képező értékpapír a személyes tulajdon szokásos tárgyai közé nem tartozó ékszerek, és egyéb ingó tárgyak elidegenítésére és megterhelésére vonatkozó jognyilatkozathoz szükséges a gyámhivatal jóváhagyása.

Igénylő, kötelezett:  A település, vagy vonzáskörzetében élő kiskorú, valamint a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy – törvényes képviselője.A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.A gyámhatóság nem mellőzheti a gyermek közvetlen meghallgatását, a korlátozottan cselekvőképes, valamint az ítélőképessége birtokában lévő gyermek személyi és vagyoni ügyében.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok
1959. évi IV. tv. A Polgári törvénykönyvről (Ptk)1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, ingatlan esetében: kérelem, az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredet és három másolati példánya, 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítvány, 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat, ingóság esetében: kérelem, értékbecslés, a szerződés egy eredeti és három másolati példánya.

Rövid leírás

Az adózó közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnál jelenti be a változást követő 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, ha az adófizetési kötelezettsége szünetel, a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg, vagy olyan gépjármű tulajdonjogát szerezte meg, amelynek korábbi tulajdonosa adómentes volt.

Igénylő, kötelezett:  adózó vagy képviselője

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

  Bejelentés belföldi frsz.-ú gépjárműről (28,0 KiB, 604 hits)

Rövid leírás

Az adózónak az idegenforgalmi adókötelezettségét érintő változást, adóköteles tevékenységének megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatóságnál.

Igénylő, kötelezett:  adóbeszedésre kötelezett

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

  Bejelentés a helyi iparűzési- és idegenforgalmi adó fizetésére kötelezett adózók számára az önkormányzati adóhatósághoz történő nyilvántartásba vételhez (35,5 KiB, 0 hits)

Rövid leírás

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője intézkedik a gyermek védelembe vételére vonatkozólag.

Igénylő, kötelezett:  A településen lakó nagykorú cselekvőképes személy, illetve szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság a 14. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában, rendőrség, ügyészség, illetve bíróság bűncselekmény elövetésével vádolt gyanusított fiatalkorút, védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos, családsegítő szolgálat, nevelési-oktatási intézmény, gyermekjóléti szolgálat.A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Az alkalmazott jogszabályok
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok
kérelem, személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Rövid leírás

Parkfenntartással és a közterületi zöldterületekkel kapcsoaltos közérdekű bejelentéseket és kérelmeket elbírálja és közreműködik azok megoldásában. Napi kapcsolatot tart fenn a parkfenntartással megbízott cégekkel, ellenőrzi a szerződésben rögzített feladatok mennyiségi és minőségi végrehajtását. Részt vesz a zöldterület-felújítások előkészítésében. Szakértőként közreműködik a fakivágási engedélyezési eljárásnál.

Igénylő, kötelezett:  Ügyfelek

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Ügyfélfogadási időben személyesen, ill. levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az alkalmazott jogszabályok
25/1997.(IX.25) sz. rendelet környezetvédelmi helyi szabályozásáról

Szükséges iratok:     kérelem

Rövid leírás

Javaslatokat tesz az út-híd fenntartási, valamint út-híd beruházások, felújítások készítésére. Elvégezteti a település hídjanak éves, ill. időszakos vizsgálatát a rendelkezésre álló költségkeret erejéig. Kapcsolatot tartaz útfenntartási feladatokat ellátó Településgazdálkodási Kft-vel, javaslatot tesz az útüzemeltetési és útfenntartási munák technológiájára és ütemezésére. Közutak műszaki, minőségi, forgalmi adatainak és forgalmi rendjének nyilvántartása. Megrongálódott közút haladéktalan kijavítása, veszély elhárítása, figyelmeztetés a veszélyre. Közút állapotának, közúti jelések épségének ellenőrzése. Lakossági panaszok kivizsgálása. Közút állapotának, közúti jelzések épségének ellenőrzése. Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó-eltakarításáról, síkosság elleni védekezésről. Vasúti kiépített átkelőhelyhez, gyalogos-átkelőhöz járda, gyalogút kiépítése, buszöböl kiépítése, Gondoskodik a helyi közúthálózat fejlesztéséről.Kártérítés közútkezelői kötelezettség megszegésével okozott kárért. Közúti területek kaszáltatási munkáinak irányítása.

Igénylő, kötelezett:  Ügyfelek

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Ügyfélfogadási időben személyesen, levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Szükséges iratok: kérelem vagy dokumentáció

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről