Beszámoló a testületi ülésről

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 09-én 18.00 órakor megtartotta soron következő testületi ülését, melyről engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket!
El kell mondani, hogy a testületi ülés még a koronavírus terjedésének kezdeti szakaszában volt, így sok olyan dolog is fellelhető a jegyzőkönyvben, melyek a koronavírus-járvány terjedése miatt áttervezésre vagy esetleg lemondásra kell, hogy kerüljenek!
A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv a kialakult helyzet miatt nem került korábban közzétételre.
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy központi utasítás alapján bizonytalan ideig Képviselő-testületi ülés nem tartható, a döntések meghozataláért egy-személyben a polgármester felelős!

Kitartást és jó olvasást!
Vigyázz magadra! Vigyázzunk egymásra! MARADJ OTTHON!

Hajrá Sé!!!

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 9-i üléséről.

Jelen vannak: Nagy Róbert polgármester, Horváth László alpolgármester, Mile Anita, Kiss Barna Gábor, Horváthné Csomai Viktória, Süle József Richárd és Rácz István képviselők /6 fő/

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Nemes Miklós mb. jegyző

Nagy Róbert polgármester javaslatára – miután megállapította a határozatképességet, 7 fő képviselő jelenlétével és az ülést 18.00 órakor megnyitja, majd ismerteti a napirendi pontokat.

Az ülés napirendje:
1./Tárgy: Horváthné Csomai Viktória eskütétele
Előadó: Nagy Róbert polgármester / Nemes Miklós mb. jegyző

2./Tárgy: Lakossági panaszok ismertetése
Előadó: Nagy Róbert polgármester

3./Tárgy: Beszámoló az előző ülés óta tett intézkedésekről, jelentősebb eseményekről
Előadó: Nagy Róbert polgármester

4./Tárgy: Óvodai feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: Nagy Róbert polgármester

5./Tárgy: Rendezési terv módosítás iránti kérelem ismertetése
Előadó: Nagy Róbert polgármester

6./Tárgy: Belterületbe vonás iránti kérelem ismertetése
Előadó: Nagy Róbert polgármester

7./Tárgy: Az elkövetkező időszak főbb feladatai, tervek, elképzelések
Előadó: Nagy Róbert polgármester

8./Tárgy: Egyebek
– Bölcsődei igények megtárgyalása
– Templomkert történéseinek ismertetése
– Folyamatban lévő pályázatok ismertetése

Zárt ülés keretében:
1./Tárgy: Önkormányzati támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: Nemes Miklós mb. jegyző

A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./Tárgy: Horváthné Csomai Viktória eskütétele
Előadó: Nagy Róbert polgármester

Nagy Róbert polgármester emlékezteti a testületet, hogy Pezenhófer György képviselő megüresedett helyére a Séi Helyi Választási Bizottság az önkormányzati választásokon a sorban következő jelöltet, Horváthné Csomai Viktória részére adta ki a mandátumot, amelyet a képviselő-testület az előző ülésen elfogadott. Jelen ülésen szükséges az új képviselő eskütétele és okmány aláírása.

Ezt követően Horváthné Csomai Viktória képviselő leteszi az esküt.
/Az esküszöveg a jegyzőkönyv melléklete/

A képviselők gratulálnak az újonnan megválasztott képviselőnek.

Kiss Barna képviselő kéri a polgármestert, hogy a következő napirendi pont előtt szeretne pár mondatot szólni, de nem akarta az eskütétel ünnepi mivoltát megzavarni.

Nagy Róbert polgármester megadja a szót.

Kiss Barna képviselő előadja, hogy úgy érzi, hogy a képviselői tagságát fel kell, hogy adja. Az előző fél évben, az elmúlt hat testületi ülésen észrevette, hogy nem talál a testületben megértésre és voltak olyan dolgok, amelyek rosszul estek neki és fájtak.
Kezdetben volt a tiszteletdíj megállapításának az ügye, ahol Pezenhófer György képviselővel jelezték, hogy ne legyen tiszteletdíj, aztán lett és végül nem lett, majd jött a Telegráf megszüntetésének ügye, csak azért, mert valaki kijelentette, hogy nem hajlandó azt szerkeszteni. Ezzel egyáltalán nem értett egyet. Az előző ülésen a költségvetés tárgyalásában voltak vitás dolgok, amelyeket a testület nem fogadott el. A költségvetésben az államtól kapott plusz 13 millió Ft-ból lehetett volna a szociális kiadásokra átcsoportosítani, amit javasolt is, de azt a testület nem fogadott el. Az egy gesztus lett volna a nyugdíjasok részére, hogy az önkormányzat átcsoportosít egy külön összeget, amelyet a jövőben támogatásokra fordít. Úgy érzi, hogy lehet ezen ülésen is lesz erről szó.
Az előző időszakra tekintettel nem látja értelmét, hogy itt legyen. Rengeteg apróság volt, ami nem tetszett.
Az előző ciklusban mikor megválasztották, nem hányták a szemére, hogy Nagy Róbert polgármester-jelölt embere, ő támogatta. Most nem hall mást, mint, hogy nem Nagy Róbert polgármester embere, nem az ő támogatója. Ez az időszak rávilágította arra, hogy jobb, ha nincs itt testületi ülésen, mert ez csak feszülté teszi. Ellenvéleménynek sok értelme nincs, nem hiszi, hogy ebben a testületben neki jelen kell lennie, ezért le kíván mondani a képviselőségről és vissza kívánja adni mandátumát.

Nemes Miklós mb. jegyző előadja, hogy amennyiben így gondolja, akkor azt írásban kell megtenni, amelyben megjelöli a lemondás időpontját.

Nagy Róbert polgármester elmondja, hogy Pezenhófer György képviselő lemondása és annak módja neki nem tetszett, mert bejöhetett volna és elmondhatta volna a miértjét, viszont Kiss Barna képviselő lemondását korrektnek tartja, és azt tiszteletben tartja.
Elmondja, hogy az elmúlt öt évben jelentősen megváltoztak a dolgok. Egy olyan kampány alakult ki, amely korábban nem volt példa és nem volt jellemző a településre. Elharapódzottak a dolgok és mindenki a másikra mutogat, hogy ő kezdte és nem tudjuk a sérelmeket elfeledni.
A képviselő által felvázolt helyzetekre reagálva megemlíti, hogy a tiszteletdíjak esetében eldöntött tény volt, hogy a képviselők lemondanak a tiszteletdíjukról, amelyet év végén felajánlanak.

Nemes Miklós mb. jegyző megjegyzi, hogy a 12/2014. (11.14.) önkormányzati rendelet szabályozza a képviselői tiszteletdíjakat, amely eddig bruttó 30.000/Ft/hó/főben került elfogadásra. Ezt módosítani kellett, hogy ne kerüljön tiszteletdíj megállapításra a testületi tagok részére. A Vas Megyei Kormányhivatal pedig jelezte felénk, hogy miképpen lehet 0,-Ft-ban meghatározni a tiszteletdíjakat.

Nagy Róbert polgármester a Telegráffal kapcsolatban előadja, arról volt szó, hogy új névvel jelenjen meg az újság. Két évig senki nem kereste az újságot, senki nem szerkesztette és senkinek nem volt fontos a megjelenése. Elképzelhető, ha akkor hajtják ennyire az ügyet, mint most, lehet jobb újság lett volna.
A szociális kérdéssel kapcsolatosan ismerteti, hogy jelenleg 3,4 millió Ft a szociális támogatás mértéke. A bölcsődei és óvodai kiadások 10 millió Ft-ot elvisznek. Az előző testületi ülésen is szó volt róla, hogy amennyiben az év közben befolyó adókból olyan mennyiség folyik be, akkor átcsoportosít az önkormányzat a szociális kiadásokra. Ez a tétel év közben módosítható nem kellett a költségvetés tárgyalásakor megtenni.
Nem akart olyan helyzetet teremteni, ami bárkinek rossz lett volna.
Elvárta volna, hogy új polgármesterként a régi képviselők segítsék a munkáját, de ez nem történt meg. Egyszer sem jött be hozzá, hogy bármilyen segítséget vagy támogatást felajánljon, pedig lehetséges, hogy öt éves tapasztalattal jobb lett volna pár dolog.
Hasonló eset az eddig elmondottakhoz az Újévi koncert története. Évekig nem volt a településen újévi koncert, de az önkormányzat úgy döntött, hogy idén ismételten lesz. Erre Pezenhófer György a következő testületi ülésen jelzi, hogy az Örökségünk Alapítvány kívánja megtartani. Ez nem volt korrekt.
Nem kap mást, mint folyamatos kritikát. Részletes beszámolások és tájékoztatások történnek a lakosság irányába, de egyesek mindenbe belekötnek.
Összességébe sajnálja, hogy lemond.

Rácz István képviselő érdeklődik, hogy mivel hasonlóan döntött Kiss Barna képviselővel az említett költségvetési kérdésben, akkor most neki is le kellene mondania?

Kiss Barna képviselő elmondja, hogy ki, hogy érzi? Mindig is a párbeszédben bízott és a demokráciában. Erre nincs szüksége, mert nem érzi a gesztust és a párbeszédet. Úgy érzi, hogy néhány dolgot jobban el lehetett volna intézni. Nem érti, hogy miért kellett volna neki elmondani, hogy mit hogyan kell csinálni. Minden lejön a beszámolókból, annak stílusából. Minden egyes szám első személyben van, pedig ezeket többes szám első személyben kellene megfogalmazni. Ezekben a dolgokban nem tud megegyezni.

Nagy Róbert polgármester elmondja, hogy ő ilyen, nem fog megváltozni. Bárki bármikor megkereshette volna, mindenkit szívesen lát, de sem Kiss Barna, sem Pezenhófer György nem kereste őt meg, hogy mi hogyan legyen, mit javasolnak. Pedig az elmúlt évek képviselői tapasztalataira nagy szükség lett volna az eltelt közel fél évben!

Horváth László alpolgármester elmondja, hogy ha segíteni szeretett volna, akkor az előző hat hónapban tehetett volna olyat, amellyel segít, de semmi segítséget nem tett. Oda kellett volna állni az ügyek mellé, de nem állt oda.

Kiss Barna képviselő reagálva az elmondottakra előadja, hogy az előző ciklus alatt sem jött be soha a polgármesterhez, mert a testületi ülésen mindig sikerült mindent megbeszélni. Akkor működött a dolog.

Ezzel elmondta a véleményét és átadja a polgármesternek az írásbeli lemondását.

Nagy Róbert polgármester tudomásul veszi a lemondását.

Kiss Barna képviselő távozik az ülésről.

2./ Tárgy: Lakossági panaszok ismertetése
Előadó: Nagy Róbert polgármester

Nagy Róbert polgármester ismerteti a testülettel, hogy lakossági panasz érkezett a testület felé az előző ülésen elfogadott bérleti díjakkal kapcsolatban. Elmondja, hogy nagyon régóta ennyi a bérleti díj és úgy gondolták, hogy emelni kell. A korábbi 1.000,- Ft/óra díjról 3.000,-Ft/óra díjra történt emelés.
Ezzel kapcsolatban meghívta a testületi ülésre Szigeti Mónikát, aki a kérelmet nyújtotta be. Felkéri, hogy ismertesse a képviselőkkel a panaszát.

Szigeti Mónika panaszos előadja, hogy 22 éve használják a Faluházat testmozgás céljából. Elmondja, hogy nem az emeléssel van a baj, hanem annak mértékével. A falu nagyon lojális volt hozzájuk, ő az órákat 700,-Ft/fő/óra díjért tartja. Nem ért egyet a 3x-os árral. Összehasonlításként nem mindegy, hogy egy Trabantért vagy egy Ladáért fizet valaki ugyan annyit. Ennyi pénzért tornatermet is tud bérelni, ahol megfelelő körülmények vannak a testmozgásra, ahol van szertár vagy fürdési lehetőség. Ezt nem lehet kigazdálkodni és kisebb bérleti díjat szeretne.

Nagy Róbert polgármester elmondja, hogy a bérleti díjak mindenhol emelkednek. Úgy gondolja, hogy a résztvevők díja is emelkedett, de a faluház bérleti díja változatlan maradt. Még így is lehet akkora árrés, amely fedezi a kiadásokat. Elmondja, hogy itt is van tároló hely. Mikor indult, akkor sok volt a helybéli, mostanra nagyon felhígult a résztvevők köre és sok a környező településről érkezők száma.
Elmondja, hogy a panaszhoz mellékelt petíciót olyan emberek is aláírták, akik nem vesznek részt a tornán. Olyan hírek keltek szárnyra, amelyek nem igazak. Itt a foglalkozás vezetőt félre tájékoztatták, pedig vannak olyan részvevői az óráknak, akik mindezt cáfolhatták volna! Az ajtóm mindenki számára nyitva áll! Be lehet jönni és lehet kérdezni, nem kell egyszerre petíciót gyűjteni.

Rácz István képviselő előadja, hogy nincs pontosan tisztába, hogy hol mennyi egy ilyen terem bérlése, de erről döntött a testület, amelyet egyhangúan elfogadtak.

Szigeti Mónika panaszos ismétli, hogy nem az emeléssel van a baj, hanem a mértékével. Ha ezen nem változik, akkor ősztől nem lesz bérlő.

Rácz István képviselő előadja, hogy amennyiben kevesebb vendég lesz kevesebb lesz a rezsi is.

Horváth László alpolgármester előadja, hogy ha csak azt nézzük, hogy háromszorosára lett emelve a bérleti díj, akkor az valóban irreális. De nézzük meg, hogy mihez képest lett irreális? Ő is bérelt egy helyet és ő is kapott egy hasonló emelést. Felkereste a vezetőt és elmondták neki, hogy nála sem emeltek 12 éve bérleti díjat és ugyan annyit fizet. Azóta is bérli a helyet.
Elmondja, hogy a edző a lényeg, mert érte jönnek ide a résztvevők. Ha a résztvevőktől 1.000,- Ft-ot fog kérni, akkor is jönni fognak tornászni, mert az edző miatt jönnek, hiszen tudják, hogy jó. Ha 1.000,- Ft-ot kér, még az is a piaci ár alatt van. Ezzel az emeléssel mindenki nyerhet. Középutat kell keresni és azt megtalálni. Ha a korábbi években csak az inflációt követő emelést történt volna, akkor már most jóval többet kellene fizetni, mint 3.000,- Ft.

Rácz István képviselő kéri, hogy ezt a kört fussa meg a résztvevő lányokkal, ehhez mit szólnak. Ez az önkormányzat kérése, hogy rentábilisabb legyen.

Süle József Richárd képviselő felkínálja, hogy a tornán részt vevő séi lakosok, amennyiben igénylik, akkor a különbözetet az Atlantisz Kft kifizeti. Kéri, hogy a felajánlást továbbítsák a résztvevők irányába.

Szigeti Mónika panaszos előadja, hogy megértette az elmondottakat és beszél a résztvevőkkel, viszont cserébe kéri, hogy tiszta legyen a terem.

Nagy Róbert polgármester elmondja, hogy figyelnek a tisztaságra és köszöni a megértést.

3./ Tárgy: Beszámoló az előző ülés óta tett intézkedésekről, jelentősebb eseményekről
Előadó: Nagy Róbert polgármester

Nagy Róbert polgármester ismerteti, hogy meghívta a testületi ülésre Pezenhófer Anita helyi lakost, aki a 10 millió Fa, mint országos közösség helyi tagját, önkéntesét, hogy tájékoztassa a képviselőket.

Pezenhófer Anita helyi lakos előadja, hogy az ügyben 2019 novemberében levelet küldött az önkormányzat felé, de arra választ nem kapott. A kezdeményezéssel kapcsolatos események a tavasz beköszöntével felgyorsultak. A cél, hogy az országban minden ember egy fát elültessen.
A kezdeményezés keretében több lehetőség van. Kezdődnek a faeladások, de a sérült fákat a vállalkozó nem tudja értékesíteni, azokat felajánlja az önkormányzatoknak, magánszemélyeknek. Legutóbb 115 db fát ajánlott fel ingyen és ebből az önkormányzat 10-20 db-ot el tudott volna ültetni, viszont nem jelentkezett senki. Fákat a környező települések, mint Nárai, Torony és Bucsu elvitték. Sajnálja, hogy Sének nem kellettek a fák.
Másik lehetőség, hogy kér az önkormányzat árajánlatot parkosításra.

Nagy Róbert polgármester elmondja, hogy a levélre hivatalos válasz valóban nem került kiküldésre, de Pezenhófer György, mint képviselő, akkor itt volt testületi ülésen, amikor szó volt a kezdeményezés tárgyalásánál. Akkor felkérte Horváth László alpolgármestert, hogy foglalkozzon a témával és megbízta a parkosítási folyamatok összefogásával.
Az ültetések attól is függnek, hogy milyen fáról van szó. Kőrisről kapott tájékoztatást, de nem tudja, hogy a kőris miképpen illeszkedik belterületre, mert a termése miatt nem oda való, mindemellett allergén is. Elmondja, hogy továbbra is Horváth László alpolgármester fogja össze ezt az egészet. Ha kell, akkor közösen járják be a falut, hogy hova, mit javasolnak ültetni.

Pezenhófer Anita helyi lakos elmondja, hogy nem hívnak fel minden önkormányzatot, egy adott személy keresi őket.

Horváth László alpolgármester előadja, hogy 2019 szeptemberében a közösség első faültetésén részt vett. Akkor beszélt Bozzay Balázzsal, mint a közösség munkatársával, és előadta a faültetési problémákat. Ezek a problémák az utógondozás problémája. Tervben van kb. 120 fa elültetése, amelyből 70-80 fa már elültetésre került a tavalyi évben, de ehhez nem voltak meg a kapacitások. Félő volt, hogy nem élik túl a következő évet. Ehhez kérte a segítséget.
Két hete ismételten beszélt az illetővel, aki tájékoztatta, hogy segítenek megtalálni azokat a fákat, amelyek illeszkednek a faluképbe, illetve a természeti feltételek alapján a legideálisabbak. 10-15 fát nézett meg az önkormányzat. Kell egy szakember, aki megnézi, hogy hova mit lehet ültetni. Hatalmas feladat a tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Tervben van egy park is, ahova sok fát szeretnének ültetni, de idén ennyivel tud megbirkózni az önkormányzat. Az utógondozás hatalmas feladatot róna az önkormányzatra és nem akar abba a hibába esni, hogy elszáradjanak a fák. Szeretne továbbra is ebben dolgozni.

Rácz István képviselő elmondja, hogy ha szeretnének ültetni fákat, akkor nézzék meg, hogy hova, mit lehetne és szóljanak, de neki senki nem szólt ez ügyben.

Pezenhófer Anita helyi lakos elmondja, hogy szólt a polgármesternek erről. Elmondja továbbá, hogy a lakosságot is be lehetne vonni, mert aki elé elültetnek fát, talán tud majd naponta egy vödör vizet ráönteni a fára.

Rácz István képviselő szerint, körbe kellene járni a falut és meg kell nézni, hogy milyen fát lehet ültetni.

Nagy Róbert polgármester szeretné, ha jövőben együttműködés legyen ebben a témában. Legyen felmérés, hogy hova, mit lehet és utána lehet lépni.

Pezenhófer Anita helyi lakos ismerteti, hogy most van az állománytisztítás és ilyenkor 1-2 nap van arra, hogy el lehet ültetni. Ezt előre nem lehet tudni, hogy mikor milyen fát kapnak.
A másik lehetőség, mint már említette, hogy árajánlatot kérnek a fákra és oda ültetik, ahova szeretnék.

Rácz István képviselő kérdezi, hogy tudna-e ötletet adni?

Pezenhófer Anita helyi lakos természetesen tud, és sokat járja a falut, de ezt a levélben le is írta.

Nagy Róbert polgármester köszöni az elmondottakat és a napirend kapcsán a továbbiakat adja elő:

– Gyöngyösi Gergely pályázatíróval egyeztetést hajtott végre, a jövőbeli pályázati lehetőségekről.
– A pályázatokhoz kapcsolódóan, Sopár Katalin okleveles építészt egy előzetes tervkalkuláció elkészítésére kérte fel a polgármester egy új óvoda és az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése vonatkozásában.
– A TOP kerékpárút és csapadékvíz-elvezető pályázat MÁK általi ellenőrzése megtörtént és kisebb hiánypótlást írtak elő, egyben megköszönte Nemes Miklós mb. jegyző munkáját, hogy mindent naprakésszé tett.
– A nagy szélben áramkimaradások jelentkeztek a településen, amiről az E.ON-nal egyeztetés történt. Nem megfelelően kezelték az állapotot, ezért bejelentés tett az önkormányzat a vezetőség felé.
– Hende Csaba országgyűlési képviselővel telefonos megbeszélés zajlott a Szombathely-Sé kerékpárút kialakításáról. Illés Károly is tájékoztatott az ügyről. A közbeszerzés lezajlott és kisajátítási eljárást is lezárták. Így a 10 napos fellebbezési moratóriumi idő után indulhat a beruházás a tervek szerint két-három héten belül! Ha minden a tervek szerint alakul, úgy még ebben az évben elkészül a kerékpárút!
– A ravatalozó ügyével kapcsolatban megbeszélés zajlott a Glória temetkezési vállalkozással.
– Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központtal gyermekvédelmi megbeszélés volt, ahol tájékoztatták az önkormányzatot az oktatási és nevelési korosztályról.
– Horváth Dórával szerződést kötött az önkormányzat a Faluház vezetői feladatok ellátására.
– A Szerház utca padkajavítási munkálatai megtörténtek. Mindemellett a Petőfi utca E.ON által ki nem javított járda –és útjavítása is megtörtént. Továbbá a falu utcáiban a nagyobb gödröket is betemették. A kivitelező Kovács Szabolcs vállalkozó volt.
– Sé honlapjával kapcsolatban megbeszélés volt Viszked Tamással és Mile Anita képviselővel. A jövőben képviselő hölgy fogja a honlapot szerkeszteni.
– A traktorhoz tartozékok kerültek beszerzésre. Az öntözéshez szükséges tartályok és a földmunkákhoz borona került megvásárlásra. A későbbiekben szükséges még egy utánfutó beszerzése.
– A Vas Megyei Gyáriparosok Szövetségének gyűlésén képviseltette magát a polgármester, ahol Kondor János elnök és Hende Csaba országgyűlési képviselő is felszólalt. Ennek témája a gépészmérnökképzés volt, előadója pedig az ELTE rektora.
– Mind a gyerek, mind a felnőtt Farsang nagy sikerrel zárult, ezzel kapcsolatban a polgármester megköszönte Horváth László alpolgármester munkáját.
– A közfoglalkoztatási program 2020. február 29-én befejeződött, de 2020. március 16. napjával újraindul. Az önkormányzat 3 fő személyt kíván alkalmazni, a szerződéskötések folyamatban vannak. A támogatás viszont csak 80%-os lesz.
– A megállni tilos közlekedési táblák elkészültek, kihelyezésük megtörtént a Charlie vendéglő melletti parkolás korlátozására.
– A virágosítás elindult a településen. A Herman Ottó középiskola diákjai és oktatói segédkeztek a kialakításban. Faültetés, virágosítás, tuskómarás valósult meg két ütemben. A Faluház és futballpálya környéke került górcső alá. Folytatása következik.
– A Szombathelyi Médiaközpont kereste fel az önkormányzatot és ajánlatot adott megjelenésre. Ezzel együtt igény esetén a Savaria Fórum is meg fog jelenni a településen, amennyiben az önkormányzat híreket akar megjelentetni az újságban.
– A sportpályán megtörtént a villanyóra kicserélése.
– A Nyugati Tükör újság szerkesztője szintén felkereste az önkormányzatot, amelyben írnak Séről, a polgármesterrel készült interjú fog megjelenni.
– Németh Krisztina a Modern Learning Kft. képviseletében kereste meg az önkormányzatot egy informatikai képzésről adott tájékoztatást. A képzés célja az infokommunikációs eszközök használatának elsajátítása a 16-64 éves korosztály számára. A résztvevők egy darab tabletet kapnak ajándékba. A képzés ingyenes és legalább 15 főnek kell jelentkezni, hogy elinduljon. Ennek felmérése, igények begyűjtése – a koronavírus helyzet megoldódása után – meg fog történni.
– A hivatal előtt található gázcsonk eltüntetésre kerül, amely balesetveszélyes a közlekedőkre nézve.
– Településünk testvérfalujának, Kiskorpádnak polgármesterével előzetes megbeszélést folytatott a polgármester, a jövőbeni együttműködést illetően.
– A futballpálya mögötti területen ültetett őshonos gyümölcsfák nagy-része elszáradt, pótlásuk Lakhegyről megtörtént. Az elültetésük az önkormányzat szakmunkásai által végrehajtásra került.
– A koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről a lakosság számára folyamatos tájékoztatást ad az önkormányzat.

4./ Tárgy: Óvodai feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: Nagy Róbert polgármester

Nagy Róbert polgármester előadja a testületnek, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere megküldte a 2020. évben várható egy gyermek utáni óvodai ellátás bekerülési költségét. A tájékoztatás szerint a bekerülési költség 14.900,- Ft/hónap/gyermek összegben kerülne meghatározásra. 2019-ban 16.300,- Ft/hónap/gyermek összeg volt érvényben. A testületnek véleményt kell nyilvánítani az összegről.

Nagy Róbert polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a 14.900,- Ft/hónap/gyermek összeget.

A képviselő-testület a javaslatot megvitatva, egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozza:

31/2020. (03. 09.) számú határozat

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által, az óvodai feladatellátás tárgyában küldött javaslatot elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a 2020. évben egy óvodás gyermek után fizetendő hozzájárulás mértéke 14.900,- Ft/hónap/gyermek összegben kerüljön meghatározásra.

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az óvodai feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Nagy Róbert polgármester
Határidő: Azonnal

5./ Tárgy: Rendezési terv módosítás iránti kérelem ismertetése
Előadó: Nemes Miklós mb. jegyző

Nemes Miklós mb. jegyző ismerteti a testülettel, hogy rendezési terv módosítás iránti kérelem érkezett az önkormányzathoz, amelyben kérik, hogy a Sé 35/2 hrsz-ú területre vonatkozóan az önkormányzat engedélyezze, hogy az előírt 25 m telekszélességet 20 m-ben határozza meg. Ehhez rendezési terv módosítás szükséges.

Nagy Róbert polgármester elmondja, hogy szinte minden hónapban érkezik egy kérelem, amely a rendezési terv módosítását kéri, el kellene majd gondolkodni, hogy összevárjuk a kérelmeket és egy évben egyszer, maximum kétszer döntünk a módosításról.

Horváth László alpolgármester a kérelemmel kapcsolatosan előadja, hogy amennyiben az érintett területen 4 vagy 5 telek alakul ki, akkor nagymértékben megnő a gépjármű forgalom. Megakadályozni nem nagyon lehet, hogy oda telkeket alakítsanak ki.

Nagy Róbert polgármester elmondja, hogy természetesen a telektulajdonosnak kell viselni minden olyan költséget ami az útkialakítással kapcsolatosan felmerül, egyben javasolja, hogy a testület halassza el a döntést a következő testületi ülésre.

A képviselő-testület a javaslatot megvitatva, egyhangúlag – 5 igen szavazattal és egy tartózkodással – az alábbi határozatot hozza:

6./Tárgy: Belterületbe vonás iránti kérelem ismertetése
Előadó: Nemes Miklós mb. jegyző

Nemes Miklós mb. jegyző előadja a testületnek, hogy a Sé 071/10 hrsz-ú terület belterületbe vonás iránti kérelme érkezett az önkormányzathoz. A terület jelenleg telekalakítás alatt áll, így azt követően az érintett terület rendezési terv módosítás nélkül belterületbe vonható. A kérelmező előadja, hogy az ezzel járó költségeket átvállalja.
Ezt követően részletesen ismerteti a belterületbe vonható területet és az eljárást.

Nagy Róbert polgármester szavazásra bocsátja a kérelmet.

A képviselő-testület a javaslatot megvitatva, egyhangúlag – 4 igen egy nem szavazattal és egy tartózkodással – az alábbi határozatot hozza:

34/2020. (03. 09.) számú határozat

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozással a Sé Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (VIII. 31.). számú önkormányzati rendeletére, hozzájárul a
Sé külterület 071/10hrsz-ú 3248 m2 nagyságú területek belterületbe vonásához építési telkek kialakítása céljából.

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a belterületbe vonási eljárással felmerülő földvédelmi járulékot és minden a területhasznosításból eredő költséget a kérelmező fizeti meg.

Felelős: Nagy Róbert polgármester
Határidő: Azonnal

7./Tárgy: Az elkövetkező időszak főbb feladatai, tervek, elképzelések
Előadó: Nagy Róbert polgármester

Nagy Róbert polgármester a napirend kapcsán az alábbiakat ismerteti:
– 2020. március 11-én lakossági fórum kerül megtartásra a Szünöse lakópark kapcsán. A meghívottak az érintett területek tulajdonosai és a volt polgármesterek, akik részt vettek az ügyben. A testületnek majd egy álláspontot kell kialakítani, hogy mit kíván képviselni.
Horváth László alpolgármester elmondja, hogy a 0-ra vissza nem lehet menni.
– A 2020. március 15-i rendezvények egyre több helyen elmaradnak a koronavírus miatt. Úgy gondolja, hogy a helyi rendezvényt is le kell mondani, így az önkormányzat nem tart idén megemlékezést.
– Az Egészségfejlesztési Iroda által falunkban szervezett egészség-felmérési nap az ismert okok miatt halasztásra kerül, későbbi időpontban meg fogják tartani.
– Nyesedékgyűjtő pont kerülne kialakításra a településen, ahova a lakosok tudnák vinni a zöld-hulladékot, amelyet majd egy vállalkozó ledarál és elszállít. A terület úgy kell kialakítani, hogy nem történjen meg a korábbi évekhez hasonló állapot, hogy szemétlerakónak használják a lakosok, tehát csak szabályozott keretek között lehet mindezt megvalósítani.
Rácz István képviselő felveti, hogy el kellene azon gondolkodni, hogy szerződést köt az önkormányzat a Szovával vagy valamely más hulladékkezelési vállalkozóval és elszállítja időközönként a településről ezeket a hulladékokat.
– A Séi Telegráf április hónapban meg fog jelenni. Kéri Süle József Richárd képviselőt, hogy álljon neki a szerkesztésnek és az anyagbekéréseknek.
– Sey család a szokásos találkozóját 2020. május 30-án tartja.
– A Templomkert projektnek átadó ünnepséget kell szervezni az évben. Ivókút és Békepont kialakítása is szükséges még.
– Csendrendelet bevezetésének lehetőségét meg kell tárgyalni. Több lakossági kérés érkezett ez ügyben, így kéri a testületet, hogy gondolkodjon el ennek bevezetéséről.
– A rekultivációs területre vezető úton a bozótos is megtisztításra került, füvesítés van tervben.
– Vállalkozói est megszervezése van tervben. Először március végén került volna megtartásra, de el kell halasztani. Sok vállalkozás van a településen, de sokan nem ide vannak bejelentkezve és nem ide adóznak.
– Az SZMSZ felülvizsgálata 2020. április 30. napjáig szükséges. Kéri a képviselőket, hogy foglalkozzanak a témával.
– A virágosítás munkálatai folytatódnak. A főút északi részén virágládák kerülnek kihelyezésre. A Wéberker Kft. biztosítja az alapanyagot, a munkások pedig összerakják.

Süle József Richárd képviselő előadja, hogy 2020. április 18-án vasgyűjtés kerül megtartásra a településen.

8./Tárgy: Egyebek

Nagy Róbert polgármester ismerteti, hogy újabb bölcsődei kérelmek érkeztek az önkormányzathoz, amelyeket meg kell tárgyalni. Egyeztetés zajlott a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Központtal, hogy jelenleg pontosan mennyi séi gyermek van, aki járhat Szombathelyre bölcsődébe. Mindez összesen 10 fő. A tájékoztatásuk alapján szeptembertől 6 fő kikerül a bölcsődéből, így az önkormányzat összesen 4 főt tud még engedni, hogy bölcsődébe járjon.

Nemes Miklós mb. jegyző ismerteti a testülettel a beérkezett kérelmeket.

Nagy Róbert polgármester javasolja, hogy a testület a kérelemben foglaltakat fogadja el és támogassa a kérelmezők gyermekeinek a bölcsődei ellátását.

A Képviselő-testület a javaslatot megvitatva, egyhangúlag – 5 igen szavazattal és egy tartózkodással – az alábbi határozatot hozza:

35/2020. (03. 09.) számú határozat

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Süle Renáta séi lakos kérelmét, amelyben gyermeke részére, (Magyar Flóra) a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával fennálló feladat-ellátási szerződés alapján bölcsődei ellátást biztosít.

Felelős: Nagy Róbert polgármester
Határidő: Azonnal

A Képviselő-testület a javaslatot megvitatva, egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozza:

36/2020 (03. 09.) számú határozat

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Biczó Antal séi lakos kérelmét, amelyben gyermeke részére, (Biczó Vilmos) a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával fennálló feladat-ellátási szerződés alapján bölcsődei ellátást biztosít.

Felelős: Nagy Róbert polgármester
Határidő: Azonnal

A Képviselő-testület a javaslatot megvitatva, egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozza:

37/2020 (03. 09.) számú határozat

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pezenhófer Anita séi lakos kérelmét, amelyben gyermeke részére, (Pezenhófer Márton) a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával fennálló feladat-ellátási szerződés alapján bölcsődei ellátást biztosít.

Felelős: Nagy Róbert polgármester
Határidő: Azonnal

Nagy Róbert polgármester a továbbiakban ismerteti a testülettel a templomkert legújabb fejleményeit. A Papp és Pezenhófer Kft elvégezte a villanyszerelési feladatokat a templomkertben, amely munkákról szerződéskötés és megrendelés nem volt. A templomkert projekt kivitelezője a Szkendó Kft volt, akivel a kezdetben úgy egyeztek meg, hogy alvállalkozója lesz a Papp és Pezenhófer Kft, viszont erről sem volt szerződéskötés. Ennek a problémának az áthidalására egyeztetés került lefolytatásra, amelyen részt vett a pályázatíró, a kivitelező, a volt polgármester és villanyszerelési munkálatok elvégzője is. A Papp és Pezenhófer Kft a munkájának árajánlatát megküldte a Szkendó irányába, viszont arra válasz nem érkezett. Minden szerződés hiányában a cég elkezdte a villanyszerelési munkálatokat és most közel két millió forintot kíván elszámolni.
Az ügyben felkerestük dr. Vásárhelyi Tamás ügyvédet, hogy mit javasol és újbóli egyeztetés összehívását sürgette, ahol jegyzőkönyv készül az elmondottakról.

Pezenhófer György a Papp és Pezenhófer Kft. képviselője előadja, hogy ők korábban neki álltak a munkának, mint hogy a pályázat beadásra került volna. Hálózati csatlakozási szerződést mutat be, amely igazolja, hogy az önkormányzat megrendelte a mérőóra kihelyezését.
Elmondja továbbá, hogy 2018 decemberében kérte az önkormányzattól, hogy had számlázzon, mert év vége van, de akkor azt a tájékoztatást kapta, hogy nem lehet még, mert mindez pályázatban van.

Nagy Róbert polgármester előadja, hogy a bemutatott szerződés csak a mérőóra felhelyezésének megrendelésére szól, az egyéb munkákra nem.
Nem érti, hogy a templomkerten mi került mindent összevetve 13 millió Ft-ba. Egy újabb megbeszélést kezdeményez a résztvevőkkel.

Nagy Róbert polgármester ismerteti a testülettel a folyamatban lévő pályázatokat. Májusban meg kell rendezni a Gyerkőcfesztivált, amely a Lecsófesztivál átnevezéséből született. Ismerteti a tervezett programokat.
A Magyar Falu Programban elnyert temető felújítást is meg kell valósítani. Nem érti, hogy többek között miért sétány került beadásra a pályázatba, amikor a ravatalozó tetőszerkezete leromlott állapotban van. Továbbá a temetőben lévő kereszt, urnafal és egyéb berendezési tárgyak is felújítást igényelnek.
Jelenleg lehetőség van az orvosi eszközök beszerzésére a Magyar Falu Program /MFP/ keretein belül, amelyről a háziorvossal egyeztetést tartott.
A testületi ülés napján jött ki az útfelújítási lehetőség a MFP keretein belül, amelyben legfeljebb 30 millió Ft értékben lehet pályázatot benyújtani.

Nemes Miklós mb. jegyző ismerteti a településsel, hogy célszerű lenne az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályiról szóló 6/2016. (IV. 29.) számú rendelet módosítása mellett dönteni, mert az anyakönyv-vezetőnek kifizetett díjat nem fedezi a házassági szolgáltatásért megállapított díjak. Ennek megfelelően az önkormányzatnak a rendelet mellékletét kellene módosítani az új díjakkal.

Nagy Róbert polgármester javasolja, hogy az önkormányzat 25.000,- Ft, illetve 35.000,- Ft-ra módosítsa a rendelet mellékletében meghatározott szolgáltatási díjakat. A munkaidőben tartott esküvők költségei nem kerülnek módosításra.

A képviselő-testület a javaslatot megvitatva, egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotja:

Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályiról szóló 6/2016. (IV. 29.) számú rendelet módosításáról
/A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik/

Nagy Róbert polgármester ismerteti, hogy az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat felé, amelyben egy defibrillátor megvásárlására kérnek támogatást.

Mile Anita és Süle József Richárd képviselők előadják, hogy támogatják a kérést és javasolják, hogy az áprilisban megtartásra kerülő vasgyűjtésből befolyt összeg kerüljön felajánlásra.

Nagy Róbert polgármester jó ötletnek tartja. A következő ülésen döntenek róla.

A polgármester több napirendi pont nem lévén 23.00 órakor bezárta az ülést.

 

Ossza meg, ha tetszett!

 Archívum

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről